Ti 1896 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Mierkoles iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

Enero–MarsoUrnosen

Oktubre–DisiembreUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Hulio–DisiembreUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1896 iti Wikimedia Commons