Ti 1925 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Huebes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

PebreroUrnosen

MarsoUrnosen

AbrilUrnosen

AgostoUrnosen

Agosto 23Alfredo Alcala, Filipino nga artista iti komiks (pimmusay 2000)

SeptiembreUrnosen

NobiembreUrnosen

PimmusayUrnosen