Sakbay nga agaramed kayo ti kayat yo nga ipaammo kada kami ket agparehistro kayo idiay website. Ag login kayo tapno makaserrek kayo. Ken itype yo diay nakasurat ta ngato. No malpas aggaramid kayo ti username, password, ket ulitin manen diay password. Kalpasan na iclick mo da diay agaramed ti account. Mabalen ka nga sumrek.

No mayat paki bagayo met ten no nangalaan nyo dagituy nga idea tapno da gi diay agbasa ket pamma ti an da.

Iwagayway tayo ti sarita ken agtinulong tayo nga mabuo ken maiwaras ken maluktan ti kapanonotan dituy lubong!


Wikimedia Philippines --Pinoywiki 11:39, 13 Octobre 2010 (UTC)