Kablaaw, 80.195.63.117!

Naragsak nga isasangbay ditoy Ilokano Wikipedia, ken agyamankami kadagiti inar-aramidmo. Adda dita baba dagiti panid a mabalin a makatulong kenka:

Mabalinmo ti agtultuloy nga agurnos a saan a nakastrek, ngem padasem a panunoten ti agaramid ti pakabilangam. Daytoy ket saan a makasapul kadagiti kinabukbukodan a pakaammo, ken makaited kadagiti nadumaduma pay a pagimbagan. No agurnoska nga awan ti naganmo nga agar-aramat, ti IP a pagtaengam (80.195.63.117) ket isu ti imbes a mausar a manginagan kenka.

No adda dagiti aniaman a saludsodmo, pangngaasi a damagem kaniak idiay tungtungan ti panidko. Sige, kablaaw manen, ken adda namnamak nga agnam-ayka ken agbalinka a nagaget nga agobra ditoy.--Lam-ang(Makipatang) 16:17, 23 Pebrero 2015 (UTC)