Kablaaw, 93.43.183.200!

Naragsak nga isasangbay ditoy Ilokano Wikipedia, ken agyamankami kadagiti inar-aramidmo. Adda dita baba dagiti panid a mabalin a makatulong kenka:

Mabalinmo ti agtultuloy nga agurnos a saan a nakastrek, ngem padasem a panunoten ti agpartuat iti pakabilangam. Daytoy ket saan a makasapul kadagiti kinabukbukodan a pakaammo, ken makaited pay kadagiti nadumaduma a pagimbagan. No agurnoska nga awan ti naganmo nga agar-aramat, ti adresmo nga IP (93.43.183.200) ket imbes nga isu ti mausar a manginagan kenka.

No adda dagiti ania man a saludsodmo, pangngaasi a damagem kaniak idiay tungtungan ti panidko. Sige, kablaaw manen, ken adda namnamak nga agnam-ayka ken agbalinka a nagaget nga agobra ditoy.--Lam-ang(Makipatang) 19:55, 28 Oktubre 2019 (UTC)[]