Akindaya nga Antioquia

subrehion ti Departamento ti Antioquia

Ti Akindaya nga Antioquia (Espaniol: Oriente Antioqueño) ket ti subrehion ti Departamento ti Colombia iti Antioquia. Ti rehion ket buklen dagiti 23 munisipalidad.

Lokasion ti rehion ti Akindaya nga Antioquia iti kaunegan ti Departamento ti Antioquia

HeograpiaUrnosen

Ti rehion ti akindaya nga Antioquia ket agpatingga iti amianan iti Lugar ti Metropolitano ti Medellín ken iti rehion ti Amianan-akindaya nga Antioquia. Iti dya ti rehion ket beddengan ti rehion ti Magdalena Medio Antioquia, iti abagatn ti Departamento ti Caldas ken iti laud ti seksion ti rehion ti Abagatan-akinlaud nga Antioquia, a sumakop iti dagup a kalawa iti 8,094 km², aagarup a 13% iti dagup a kalawa iti Departamento ti Antioquia.

Dagiti munisipalidadUrnosen

Ti rehion ket buklen dagiti 23 a munisipalidad ken ti Guarne ti kaasitgan iti siudad ti Medellín a mabirukan iti kaadayo iti 24 km. Ti kadakkelan a munisipalidad iti datoy a rehion ket ti Sonsón iti dagup a kalawa iti 1,323 km² ken ti kabassitan ket ti munisipalidad ti Argelia.

DemograpiaUrnosen

Ti populasion daytoy a rehion ket agpapada a naiwarwaras iti pagbaetan ti urbano ken dagiti lugar ti away nga addaan iti 43% ti tattao nga agtataeng kadagiti ubano a sentro ken 57% ket agtataeng iti away.

Dagiti nagibasaranUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen