Inhenieria

panangipakat iti sientipiko, ekonomiko, sosial, ken praktikal a pannakaammo
(Naibaw-ing manipud iti Engineering)

Ti inhenieria iket isu ti panangipakat iti sientipiko, ekonomiko, sosial, ken praktikal a pannakaammo tapno mangidaremdem, mangibangon, ken mangtaripato kadagiti patakder, dagiti makina, dagiti ramit, dagiti sistema, materiales ken dagiti processes. Daytoy ket mabalin a sumakop ti panagusar kadagitipanirigan tapno maaramid, imodelo ken igatad timaysa a maitunos apakailawlawagan iti maysa a problema wenno gandat. Ti disiplina ti inhenieria ket nawatiwat unay, ken buklen dagiti sakop iti ad-adu a naipangpangruna a pagobraan iti inhennieria, nga iti tunggal maysa ket adda pay ti ad-adu a naisangayan a panagiyunayunay iti partikular a lugar iti teknolohia ken dagiti kita iti pannakaipakat.

Ti pison a makina, ti nagruna a nagiduron ti Industrial a Rebolusion, ket mangipakita ti kinapangruna ti inhenieria iti moderno a pakasaritaan.

Dagiti nagibasaranUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti inadaw a sasao a mainaig iti Inhennieria iti Wikiquote (iti Ingles)