Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Wikipedia:Renunsia dagiti pangngagas"

m
Nasukatan ti lessaad ti salaknib para iti "Wikipedia:Renunsia dagiti pangngagas": tapnp masimpa dagiti nakastrek (‎[edit=autoconfirmed] (inggana't inggana) ‎[move=autoconfirmed] (inggana't inggana))
m (nainayonan ti Category:Wikipedia kangrunaan a paammo nga inusar ti HotCat)
m (Nasukatan ti lessaad ti salaknib para iti "Wikipedia:Renunsia dagiti pangngagas": tapnp masimpa dagiti nakastrek (‎[edit=autoconfirmed] (inggana't inggana) ‎[move=autoconfirmed] (inggana't inggana)))