Wikipedia:Annuroten ti panagikkat: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
m (sinimpa dagiti angkla)
===Sapasap===
# {{angkla|S1}}'''Awan ti kaipapanan a linaon wenno pakasaritaan:''' Dagitoy ket mairaman dagiti panagsubok wenno panageksperimento, minamaag wenno awan ti kaipapanan na, nadadael nga imahen, nayanaup a panagblanko ti panid, wenno dagiti ania man a bandalismo.
# {{angkla|S2}}'''Panaglabsing dagiti pakaaamopakaammo a maipanggep ti sibibiag a tattao:''' Dagiti [[Wikipedia:Pammadpadakes|pammadpadakes]] ken dagiti aniaman a panaglabsing dagiti pakaaamopakaammo a maipanggep ti sibibiag a tattao.
# {{angkla|S3}}'''Dagiti namindua a naipablaak''' dagiti naikkat idin a panid babaen ti annuroten ti panagikkat, malaksid no napasayaaten ti panakaisurat na ken ssanen a maidasig a kandidato ti panagikkat.
# {{angkla|S4}}'''Naiparit nga agparparawad:''' ti linaon nga inaramid ti maysa a naiparit nga agar-aramat ken inurnos laeng ti maysa a naiparit nga agar-aramt kalpasan ti panakaiparit da, nga adda ti posibilidad a nadaksan a pammati. Dagiti nasayaat a parawad dagiti naiparitan nga agar-aramat ket nasken nga awaten, ngem no adda nadaksan a pammati iti daytoy nga aramid nasken a mapanunutan daytan.