Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Agar-aramat tungtungan:Tarong"

: Ading, kitaem diay insuratko ababa ti pagtutungtungan ti panidmo. Agyamanak. -- [[Agar-aramat:Tarong|Tarong]] ([[Agar-aramat tungtungan:Tarong|tungtungan]]) 23:46, 29 Disiembre 2012 (UTC)
::Kumusta manong wenno ading kadi (baka laklakayak met ngem sika)? Nasayaat met ta nagsubli ken simmarungkarka tapno adda kaduak nga agpasayaat ken agpapintas ditoy. Sika kenni Saluyot ket permanente nga adminstrador ditoy ken saan a maikkat dagiti karbenganyo aginggana no adda dagiti konsenso ken annuroten ti panagikkat kadagiti saan nga aktibo nga administrador ditoy, ngem pangngaasi met a sagpaminsan nga usarem ti karbengam a kas admisnistrador ken nasken nga usarem ti dati a nagannmo nga adda ti karbenganna nga administrador. Mabalinmo ti agkiddaw nga itipon ti naganmo [[m:Steward requests/SUL requests|ditoy]] no saamo a kayat nga usarenen ti dati a naganmo. Naragsak a baro a tawen kenka ken ti pamiliam!--[[Agar-aramat:Lam-ang|Lam-ang]]<sup>([[Agar-aramat tungtungan:Lam-ang|Makipatang]])</sup> 15:55, 31 Disiembre 2012 (UTC)
:::Agyamanak - napanak [[m:Steward requests/SUL requests|ditoy]] tapno kitaek no mabalinda garud sabalian iti karbengan a dati a naganko. [[Agar-aramat:Tarong|Tarong]] ([[Agar-aramat tungtungan:Tarong|tungtungan]]) 22:55, 31 Disiembre 2012 (UTC)
1,032

nga inur-urnos