Wikipedia:Annuroten ti panagikkat: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
inurnos
m (nagsimpa)
m (inurnos)
===Sapasap===
;{{angkla|S1}} S1. Awan ti kaipapananna a linaon wenno pakasaritaan.
:Dagitoy ket mairaman dagiti panagsubok, minamaag, awan ti kaipapananna a linaon, dagiti adu nga aramid ti tao wenno automatiko a panagaramid kadagiti pungol a panid a saan a makaited ati pagimbagannapagimbagan iti Ilokano Wikipedia (''stub spamming''), nadadael a ladawan, nayanaup a panagblanko ti panid, wenno dagiti aniaman a bandalismo.
 
;{{angkla|S2}} S2. Panaglabsing kadagiti pakaammo a maipanggep ti sibibiag a tattao ken pammadpadakes.