Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Chester A. Arthur"

11 dagiti byte ti nainayon ,  8 years ago
m
nagsimpa
m (r2.7.3) (Robot: Agsuksukat pt:Chester Arthur idiay pt:Chester A. Arthur)
m (nagsimpa)
| name = Chester A. Arthur
| image = 20 Chester Arthur 3x4.jpg
| office = [[Listaan dagiti Presidente iti EstadoEstados sUnidosUnidos|Maika-21]] a [[Presidente iti Estados Unidos]]
| term_start = Septiembre 19, 1881
| term_end = Marso 4, 1885
Ni '''Chester Alan Arthur''' (Oktubre 5, 1829 – Nobiembre 18, 1886) ket isu idi ti [[Listaan dagiti Presidente iti Estados Unidos|Maika-21]] a [[Presidente iti Estados Unidos]] (1881–1885). Isu ket nagbalin a Presidente kalpasan [[Pannakapapatay ni James A. Garfield|ti pannakapapatay]] ni Presidente [[James A. Garfield]], ni Arthur ket nagsagsagaba a nagdaer kadagiti pannakailem a naggappuanna a kas maysa a politiko manipud ti [[Partido Republikano (Estados Unidos)|Republikano]] a makina idiay Siudad ti New York , nga isu ket nagballigi iti daytoy a panagobra babaen ti panagarakupna ti gapuanan ti serbisio sibil a reporma. Ti panagitakderna para iti, ken ti panangitungpalna, i [[Reporma a Tignay ti Pendleton a Serbisio Sibil]] ket isu idi ti nangitengngaan ti administrasionna.
 
Naipasngay idiay [[Fairfield, Vermont]], ni Arthur ket dimakkel idiay [[amianan nga estado ti New York]] ken nagpakasanay ti linteg idiay Siudad ti New York. Kaaduan nga isu ket nagiruknoy kadagiti orasna ti Republikano a politiko ket napardas a ngimmmato iti politiko a makina nga inpataray babaen ti Seanado ti New York a ni [[Roscoe Conkling]]. Naidutok babaen ni Presidente [[Ulysses S. Grant]] ti lukratibo ken nabiles a puesto ti poliko iti [[Agsingsingir iti Puerto ti New York]] idi 1871, ni Arthur ket maysa a nangruna nga agsupsuporta kenni Conkling ken ti [[Napigsa (politiko)|Napigsa]] a sangkatiponan iti Partido Republikano. Idi 1878 ket nasukatan babaen ti baro a presidente, a ni [[Rutherford B. Hayes]], nga isu ket nagpadpadas a mangreporma ti pederal a pannakisuki a sistema idiay New York. Idinagabak ni James Garfield ti Republikano a nominasion para iti PresidentPresidente idi 1880, ni Arthur ket nainominado para iti Bise Presidente tapno [[Gagantingan ti etiketa|magantingan ti etiketa]] babaen ti panagnayon ti dumaya a Napigsa ti daytoy.
 
Kalpasan ti dua a tawen a ka Bise Presidente, ni Arthur ket bukodna anabirukana nabirukan, ken di-nanamnama, idiay [[White House|Ekekutibo a Palasio]]. Ti panakakasdaaw dagiti agrepreporma, ni Arthur ket nangala ti panagreporma a gapuanan a nagiturong kaniana ti panakaikkatna idi ti opisina. Isu ket nagpirma ti [[Pendleton a Tignay]] iti maysa alinteg, ken nabileg a nangipatungpal kadagiti urnongna. Isu ket nangabak kadagiti panagayayat kaniana para ti panagbetona ti Tignay dagiti Karayan ken Pagsangladan a daytoy ket mangtutop koman kadagiti pederal a pundo iti ugali a naipanunotanna a nalabes. Isu ket nangimaton ti pamnakaungar manen ti [[Marina ti Estados Unidos]] ngem isu ket nadillaw para ti panakapaayna a nangpedped ti pangkatda ti pederal a busbos nga imadadon manipud ti gibus ti [[Sibil a Gubat ti Amerikano]]. Isu ket nagsagsagaba tinakamlat a salun-at, ni Arthur ket nagaramid laeng ti pnapatinggaan aganetget ti panagalana ti panakabutos manen idi 1884; isu ket nagretiro idi asideg ti panakalpas ti terminona. A kas maysa nga agiwarwarnak, ni [[Alexander McClure]] ket nagisurat kalpasan daytoy, "AWan ti sinoman a nakastrek ti Panakapresidente a nagliwengliweng ken nawatiwat a saan a naitalgedan a kas ni Chester Alan Arthur, ken awan pay ti nagretiro ... a kaaduan ti sapasap a nagrespeto, babaen dagiti politiko a kumaduanna ken kabusorna."{{sfn|Reeves|1975|p=420}} Urayno ti panagtipon ti napaay a salunatna ken ti politiko a pankinakemna a nagaramid ti saan unay nga aktibo ngen ti maysa a moderno a panakapresidente, isu ket nakagun-od kadagiti pammadayaw manipud kadagiti kontemporario para iti nataked a panagtakemna ti opisina. Ti ''New York World'' ket nangidagup ti panakapresidente ni Arthur iti ipupusayna idi 1886: "Awan kadagiti naliwayan a rebbeng iti administrasionna, ken awan dagiti panagipadpadas a gandat a nagalarma ti pagilian."{{sfn|Reeves|1975|p=423}}
 
== PinagibasaranDagiti nagibasaran ==
{{reflist|30em}}
 
== KasilpoDagiti itisilpo ti ruar ==
{{commons-inline|Category:Chester A. Arthur|Kategoria:Chester A. Arthur}}