Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Wikipedia:Dokumentasion ti plantilia"

m
pabaro
m (patarus)
m (pabaro)
Dagiti plantilia ({{lang-en|templates}}) ket nabileg a langa ti [[MediaWiki]], ngem maka-allilaw kadagiti baro nga asusagus-usar ken dagita pay nalaing nga agus-usar ket marigatanda met a maka-awat kadagiti narikut a plantila. Dagiti plantilia ket nasken nga addaanda kadagiti kumuyog a dokumentasion tapno mapasayaat ti pannaka-usarda ken pannakaawat. Ti dokumentasion ti plantilia ket agipalawag kadagiti anianan a ma-aramid ken kasano ti panag-usar. Daytoy ket nasken a nalaka koma a maawatan dagiti agus-usar tapno dagiti agus-usar nga awan ti pannaka-ammoda kadagiti narikut a pannakaisurat ti plantilia - mairaman pay dagiti nalaing nga agus-usar ket makaipatengngaanda iti isip kadagiti sabali pay a pakayasentaran - ken malakaanda a mangusar dagitoy. Daytoy ket naipangpangruna nga agpayso kadagiti kankanayon a maus-usar a plantilia.
 
== Ania ti ikabil ==
* '''Ti kangrunaan a panggep''' iti plantilia: no ania ti aramidenna ken no saan a nalawag, nupay daytoy ket nasken a maaramid. No adda pay dagiti plantilia nga addaan ti kapadpadana a nagan wenno panggep, nasayaat nga ibaga dagidiay, tapno mabassitan ti madi a panag-usar.
 
* Dagiti '''parametro''' iti plantilia: no nainumero, nanaganan wenno saan a masapul a maikabil, ken no isu, no ania dagiti kinasigud a pateg ken no ania ti banagda. No ti parametro ket makaala laeng dagiti limitado anga gasmangagasmang a pateg wenno sanna a mabalin, kas pagarigan, no mabalinna laeng nga usaren ti: "wen", "saan" wenno maysa a numero, daytoy ket masapul a maipalpalawag.
 
* Dagiti '''kas pagarigan a panag-usar''': ibaga ti ania nga husto a wikitext a mabalin nga usaren ken ti resulta a maaramid. Ti wikitext ket mabalin a mailukong iti {{nowrap|<code><nowiki><code>…</code></nowiki></code>}} a pagyanan, tapno nalaka maawatan ken <code>nalaka a makopia a kas daytoy</code>. No ti plantilia ket mabalin nga usaren iti dadduma pay a banbanag, no adda wenno awan ti parametro, kas pagarigan, agited kadagiti naisakup a kas pagarigan. Ti nasayaat a panagaramid ket iparang ti plantilia idiay dokumentasion a mamin-adu, nga addaan ti sabsabali a parametro iti tunggal maysa ken ilista dagiti parametro nga nausar iti tunggal maysa a panag-usar. Ti [[plantilia:Xpd]] daytoy ket maaramid a saan a maikabil ti panagtawag ti plantilia iti mamindua iti wikitext.
* Dagiti '''kategoria''' a silpo, no maitunos. Kasla ti dokumentasion, dagitoy ket masapul a mailukongda iti {{nowrap|<code><nowiki>&lt;noinclude>…&lt;/noinclude></nowiki></code>}} a pagyanan. Adu dagiti kategoria ti plantilia a magun-od.
 
* Dagiti '''datos ti plantilia''', tapno agparang dagiti parametro ti plantilia no usaren ti [[WP:VE|VisualEditor]]. Kitaen ti panid ti [[WP:VE/TD|TemplateData]] para iti panangipalplawag iti daytoy ken kitaen met ti [[WP:TDATA/T|pagsursuruan ti TemplateData]] tapno masursuro ti panag-upartuat kadagitoy.
Ti dokumentasion ti plantilia ket maikabkabil idiay apo ti panid (subpage) iti plantilia, nga maiparang idiay gibus ti panid ti plantilia. Daytoy ket ilasinna kadagiti nakirut a kodigo ti plantilia idiay dokumentasion, a maikabalin ti dokumentasion a nalaklaka nga urnosen. Palubosanna daytoy no masapul a salakniban ti plantilia, bayat nga palubosanna ti amin nga agurnos ti dokumentasion.
 
Ti panag-dokumentasion iti panid ti plantilia ket masapulmaikabkabil ngaidiay agnanayonsubpanid ati mailukong iti {{nowrap|<code><nowiki>&lt;noinclude>…&lt;/noinclude></nowiki></code>}} a pagyananplantilia, tapno saan nga agparangmaiparang noidiay usaren ti plantiliagibus iti sabali a panid. Ti testo idiay panid ti plantilia. Daytoy ket agnayonilasinna tikadagiti kaadunakirut a testo nga aramiden no iparangkodigo ti plantilia, ngaidiay aglimitado ti pannakaaramiddokumentasion, a rason.maikabil Ti panagikabil tiiti dokumentasion idiaya aponalaklaka tinga panidurnosen. (subpage)Palubosanna ketdaytoy liklikannano daytoy.masapul (Dagitia nagaramidsalakniban ti MediaWikiplantilia, ketbayat isudanga palubosanna ti nagpatalkedamin itinga daytoyagurnos ati rason)dokumentasion.
 
Ti panag-dokumentasion iti panid ti plantilia ket masapul nga agnanayon a marikpan iti {{nowrap|<code><nowiki>&lt;noinclude>…&lt;/noinclude></nowiki></code>}} a pagyanan, tapno saan nga agparang no usaren ti plantilia iti sabali a panid. Ti testo idiay panid ti plantilia ket agnayon ti kaadu a testo nga aramiden no iparang ti plantilia, nga aglimitado ti pannakaaramid a rason. Ti panagikabil ti dokumentasion idiay apo ti panid (subpage) ket liklikanna daytoy. (Dagiti nagaramid ti MediaWiki ket isuda ti nagpatalked iti daytoy a rason).
 
==Kasano ti agaramid ti dokumentasion nga apo ti panid (subpage)==
 
Ti dokumentasion ngaa apo ti panidsubpanid ti plantilia ket masapul a managanan ken maikabuklan nga agusar ti kadawyan a pagtuladan, tapno agpapada dagitoy.
 
No ti pamay-an ti plantiliam ket nanaganan iti <code>Plantilia:X</code>. Agaramid ti apo ti panidsubpanid nga addaan ti nagan aiti <code>Plantilia:X/doc</code>. Kitaen dagiti salaysay idiay {{tl|Dokumentasion a subpanid}} wenno kopiaem dagiti sumaganad a wikitext tapno makairugika kadagiti dokumentasion:
 
<!--Daytoy a kodigo ket naala manipud idiay [[Plantilia:DocumentationDokumentasion/preloadpangikarga]];
pangngaasi a kitaen idiay ti panagbaro ti kodigo dita baba.--><pre>
{{Dokumentasion a subpanid}}
 
 
== Panag-usar ==
 
== Kas pagarigan ==
 
== Kitaen payDatos ti plantilia ==
 
== Kitaen pay ==
<includeonly>
 
<includeonly>{{#ifeq:{{SUBPAGENAME}}|pagipadasan||
<!-- Ikabil dagiti kategoria dita baba ken dagiti interwiki idiay Wikidata -->
 
}}</includeonly>
</pre>
 
Ti akin-ngato a linia ket agiparang ti mensahe a mangipalawag ti agdama a panid ket mangisilpo iti panid ti plantilia.
 
Isengngat ti dokumentasion kalpasan ti akin-ngato a linia ken dagiti kategoria iti baba dagiti maitunos a linia ti komento – ibati met ti komento, tapno ti tbas ket maipreserba no maurnos ti panid iti masakbayan. Ti subpanid ti plantilia ket iyasentarna ti <nowiki>{{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}}</nowiki>, a mangisigurado a ti <code>Plantilia:X</code> ket husto a maurnos iti "X" ken saan nga iti "T", isunga saan a naserbi wenno nasayaat ti aginayon ti <nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> a tekla ti panagurnos kadagiti kategoria. Dagiti mainaid a plantilia, panid ti annuroten, dagiti gandat, ken dadduma pay ket mabalin nga isilpo babaen ti pananginayon idiay paset ti "Kitaen pay".
 
Idulin ti subpanid ken kalpasanna agsubli iti plantilia, iti daytoy a kas pagarigan ket ti <code>Plantilia:X</code>. Urnosen ti plantilia ken ikabil dagiti sumaganad iti gibus ti kodigo ti plantilia:
 
{{Maris ti letra|black|#CCC|{{var|[--Maudi a linia para iti kodigo ti plantilia--]}}}}<nowiki>&lt;noinclude>
 
{{Dokumentasion}}
<!-- Agnayon kadagiti kategoria idiay /doc a subpanid ken dagiti interwiki idiay Wikidata, saan a ditoy! -->
&lt;/noinclude></nowiki>
 
'''Importante''': Siguraduen a ti panglukat a {{tag|noinclude|o}} ket dagus a mangrugi kalpasan ti kinaudi a karakter ti kodigo ti plantilia wenno testo ken ''saan'' nga iti baro a linia, wenno dagiti aniaman a sumaganad a baetan. No saan, dagiti sobra a baetan ket maisengngatto iti baba ti plantilia no mausar, ken kadawyan daytoy a saan a kinaykayat.
 
No ti plantilia ket nasalaknibanen, kiddawen ti [[Wikipedia:Dagiti administrador|administrador]] a mangaramid daytoy wenno wenno agkiddaw ti panag-urnos babaen ti panag-usar ti {{tl2|Nasalakniban}} idiay tungtungan a panid ti plantilia. No ti dokumentasion ken dagiti categoria ket adda metten iti maysa a paset, rikpan iti paglaonan iti {{tag|noinclude}}, iyalismo ida iti sabpanid ti dokumentasion (nga idiay ket naskenda a narikpan ti {{tag|includeonly}}), gaputa nasaysayaat a saan nga isina ti dokumentasion kadagiti sabsabali a panid.
 
[[Kategoria:Wikipedia kangrunaan a paammo]]