Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Papa Anastasio III"

m
nagsimpa ti silpo
m (+Turay a panagtengngel)
m (nagsimpa ti silpo)
}}
 
Ni '''Papa Anastasio III''' (pimmusay idi Hunio 913) ket isu ti [[Papa]] manipud idi Abril 911 aginggana idi Hunio 913, ket naipasngay idi a kas maysa a [[Roma|Romano]]. Isu ket maysa a natakneng a Romano, ni Luciano, ket sappaminsansagpaminsan a nabigbigan nga isu ti amana, ngem adda dagiti sabali a taudan a nangibagbaga nga isu ket anak ti ruar a lalaki ti sinarununa a ni [[PapeaPapa Sergio III]] (904–911).
 
Awan dagiti nairehistro a para kenni Papa Anastasio III, a ti pontipikadona ket adda idi las-ud ti paset ti panawen a ti Roma ken ti Kinapapa ket adda ti kabilegan ni [[Teofilacto, Konde ti Tusculum]], ken ti asawana a ni [[Theodora (senatrix)|Theodora]], nga isuda ti nangikeddeng ti panagkandidato ni Anastasio. Babaen ti panaturayna dagiti [[Tattapo a Normando|Normando]] ti [[Rollo]] ket naibanghelioda.