Tulong:Diperensia: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

6,914 dagiti byte ti nainayon ,  8 years ago
+kas pagarigan
m (Nagsimpa ti panangiletra/gramatika)
(+kas pagarigan)
Ti '''diperensia''' wenno '''paggiddiatan''' wenno iti pangyabaan ket '''''dip''''' ({{lang-en|'''diff'''}}) ket panid ti web a mangipakpakita ti diperensia wenno paggiddiatan a nagbaetan ti maysa a bersion iti sabali iti panid ti Wikipedia. Ti naisangayan a bersion ti panid ket tinawtawagan iti "rebision"; ti tunggal maysa a rebision wenno panagbaliw ket addaan iti naisangayan a petsa ken oras iti pannakapartuat a mabalin a makita iti [[Tulong:Pakasaritaan ti panid|pakasaritaan ti panid]]. Ti panagpindut ti "diffdip" iti pakasaritaan ti panid ket mangipakita ti paggiddiatan dagiti dua a nagsasaruno a rebision.
 
Dagiti silpo ti diperensia ket mabirukan kadagiti nadumaduma nga espesial a panid a sabali ngem dagiti pakasaritaan ti panid, ken mairaman dagiti panid ti kontribusion ti agar-aramat nga addaan ti kastoy iti tunggal maysa nga agar-aramat, ti [[WP:Kaudian a balbaliw|kaudian a balbaliw]], [[WP:Mainaig a sinuksukatan|Mainaig a sinuksukatan]], akenken [[WP:Bambantayan|bambantayan]].
 
==Kasano ti langana daytoy ==
Daytoy a kas pagarigan ket mangipakita ti ngato ti panid ti dip (dagiti dadduma a silpo ket parbo a silpo). Ti nadadaan a bersion ket naipakita iti kanawan, ti barbaro a baersio ket iti kanigid.
<blockquote style="border:1px solid black; padding: 1em;">
{| border="0" style="border-spacing: 4px; table-layout: fixed; width: 98%"
|- style="height:1px" <!-- dummy row for column widths -->
| style="width:2%" |
| style="width:48%" |
| style="width:2%" |
| style="width:48%" |
|- align="center" valign="top"
| colspan="2" | <div><strong>[[Tulong:Pakasaritaan ti panid|Rebision manipud idi 20:07, Abril 03, 2003]] ([[Tulong:Panag-urnos|urnosen]])</strong></div>
<div>[[Agar-aramat:Kaspagarigan|Kaspagarigan]] ([[Agar-aramat_tungtungan:Kaspagarigan|tungtungan]] | [[Espesial:Contributions/Kaspagarigan|aramid]])</div>
<div><span class="comment">([[Tulong:Pakabuklan ti inurnos|Dagiti pakabuklan ti inurnos]] kadagiti dip ket nasayaat)</span></div>
<div>[[Tulong:Pakasaritaan ti panid|← Nadadaan nga urnos]]</div>
| colspan="2" |<div><strong>[[Tulong:Pakasaritaan ti panid|Kinaudi a rebision manipud idi 00:10, Mayo 18, 2003]] ([[Tulong:Panag-urnos|urnosen]]) ([[:en:Help:Reverting|ibabawi]])</strong></div>
<div>[[Agar-aramat:Lam-ang|Lam-ang]] ([[Agar-aramat_tungtungan:Lam-ang|tungtungan]] | [[Espesial:Contributions/Lam-ang|aramid]])&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''['''[[:en:Wikipedia:Rollback|isubli]]''']'''</div>
<div><abbr class="minoredit" title="daytoy ket bassit nga inurnos">m</abbr> <span class="comment">(sinimpa, + Tarabay ti agar-aramat iti MediaWiki)</span></div>
<div>&nbsp;</div>
|-
| colspan="2" | '''Linia 8:'''
| colspan="2" | '''Linia 8:'''
|-
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | &#160;
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; color: #333333; background-color: #F3F3F3; border-color: #E6E6E6; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%"| Para kadagiti administrador ken dagiti addaan iti karbengan nga agisubli, ti <nowiki>[[ilo:Wikipedia:Isubli|risubli]]</nowiki> a buton ket naipakpakita a mangipulbos kaniada a mangisubli manipud ti baro a bersion iti daan.
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | &#160;
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; color: #333333; background-color: #F3F3F3; border-color: #E6E6E6; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%"| Para kadagiti administrador ken dagiti addaan iti karbengan nga agisubli, ti <nowiki>[[ilo:Wikipedia:Isubli|isubli]]</nowiki> a buton ket naipakpakita a mangipulbos kaniada a mangisubli manipud ti baro a bersion iti daan.
|-
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | −
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; border-color: #FFE49C; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%" | Daytoy ket maipakita laeng no kitkitaen ti dip a nagbaetan iti <span style="background: #FEEEC8; padding: 0.25em 0; {{border-radius|0.33em}}; font-weight: bold">agdama</span> a bersion ken ti <span style="background: #FEEEC8; padding: 0.25em 0; {{border-radius|0.33em}}; font-weight: bold">dagus a sinarunona</span>.
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | +
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; border-color: #A3D3FF; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%" | Daytoy ket maipakita laeng no kitkitaen ti dip a nagbaetan iti <span style="background: #D8ECFF; padding: 0.25em 0; {{border-radius|0.33em}}; font-weight: bold">kinaudi</span> a bersion<span style="background: #D8ECFF; padding: 0.25em 0; {{border-radius|0.33em}}; font-weight: bold">&nbsp;iti panid</span> ken<span style="background: #D8ECFF; padding: 0.25em 0; {{border-radius|0.33em}}; font-weight: bold">&nbsp;ti naudi a bersion babaen ti maysa a mannurat a saan a ti sabali</span> a maysa <span style="background: #D8ECFF; padding: 0.25em 0; {{border-radius|0.33em}}; font-weight: bold">iti agdama unay a bersion</span>.
|-
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | &#160;
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; color: #333333; background-color: #F3F3F3; border-color: #E6E6E6; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%"|Daytoy a kas pagarigan ket mangipakpakita iti ngato ti panid ti dip, nga addaan iti silpo a mangipalpalawag dita ngato.
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | &#160;
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; color: #333333; background-color: #F3F3F3; border-color: #E6E6E6; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%"|Daytoy a kas pagarigan ket mangipakpakita iti ngato ti panid ti dip, nga addaan iti silpo a mangipalpalawag dita ngato.
|-
| colspan="2" | '''Linia 25:'''
| colspan="2" | '''Linia 25:'''
|-
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | &#160;
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; color: #333333; background-color: #F3F3F3; border-color: #E6E6E6; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%" | <nowiki></table></nowiki>
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | &#160;
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; color: #333333; background-color: #F3F3F3; border-color: #E6E6E6; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%" | <nowiki></table></nowiki>
|-
|colspan="2" |
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | +
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; border-color: #A3D3FF; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%" | <nowiki>[[Tarabay ti agar-aramat iti MediaWiki]]</nowiki>
|-
|colspan="2" |
|style="padding: 0.33em 0.66em; border-spacing: 4px; font-size: 1.25em; font-weight: bold; text-align: right" | +
|style="vertical-align: top; padding: 0.33em 0.66em; border-color: #A3D3FF; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; {{border-radius|0.33em}}; border-spacing: 4px; font-size: 85%" |
|}
</blockquote>