Tulong:Panagserrek: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m
Nagsimpa ti panangiletra/gramatika
m (→‎Apay a sumrek?: +commons)
m (Nagsimpa ti panangiletra/gramatika)
 
== Panagserrek ==
Ti panagpartuat ti pakabilangan ket isu ti panangited ti nagan ti agar-aramat (ti pudno a naganmo wenno parbo a nagan) ken ti maysa a kontrasenias. T sistema ket paayenna ti maysa a nagan ti agar-aramat a naus-usaren. Ti pakabilangan ti agar-aramat ket maminsan laeng a mapartuat. "Naiserrekanton" kalpasanna daytoy. Ti sumaruno a panagserrekmo, itedmonto manen ti naganmo nga agar-aramat ken ipakitamto a sika met laeng ti isu a tao babaen ti panag-usarpanagusar ti kontrasenias. (Saanmo a pakibingayan ti bukodmo a kontrasenias iti dadduma a tao; daytoy ket mangpalubos ti madi a panag-usarpanagusar ti pakabilangam, a mabalin a pakaiturongan ti pannakaserra.)
 
Dagiti urnosem ket mairehistro babaen ti naganmo nga agar-aramat. No saanka a nakastrek dagiti inurnosmo ket maipakita iti pakasaritaan ti panid a mairaman ti IP a pagtaengam.
 
Dagiti pakabilangan ti agar-aramat a kaar-aramid pay laeng iti nabiit ket "maikaykaysanto" (mabalin nga usaren kadagitkadagiti amin a gandat ti [[Wikimedia]]). Ti daan, a saan a naipagkaykaysa a pakabilangan ket mabalin a maipagkaykaysa idiay [[Special:MergeAccount|pagitiponan ti pakabilangan]]; dagiti naipagkaykaysa nga agar-aramat ket mabalinda nga usaren ti panid tapno makitada ti kasasaad dagiti naipagkaykaysa a pakabilanganda. DagitDagiti kakaykayatan ket agdama a nawaya a naiyasentar iti tunggal maysa a wiki. Kitaen ti [[m:Single login|naipagkaykaysa a panaserrek idiay meta]].
 
== Apay a sumrek? ==
Saanka a nasken nga agrehistro tapno makaitedka kadagiti kontribusion, ngem ti panangala ti pakabilangam ket mangpalubosmangipalubos kenka kadagitoy:
* Makapilika ti kayatmo a nagan nga agar-aramat, kalpasan daytoy mabalinmonton nga [[Espesial:MyPage|ipindut ditoy]] ken agpartuatka ti bukodmo a panid ti agar-aramat. Mabalinmonton ti makitinnulong, makibingay kadagiti pakaammo a maipanggep kaniam, wenno agsanay nga agurnos ken agipablaak. Idiay panidmo nga agar-aramat, mabalinmo a mangkita ti listaan dagiti amin a [[Tulong:Dagiti kontibusion|kontribusionmo]] ken mabalinmo nga usaren ti [[Espesial:Watchlist|listaan ti bambantayam]] tapno masiputmo dagiti pannakabalbaliw kadagiti panid a kakaykayatam.
* Mabalinka pay ti agpili nga agipatulod wenno umawat kadagiti e-surat kadagiti sabsabali nga agar-aramat.
* Mabalinka nga [[c:Special:UploadWizard|agikarga kadagiti ladawan]] idiay commons, [[Tulong:Panagiyalis ti panid|naganan manen dagiti panid]].
* Mabalinka nga agurnos kadagiti [[WP:Annuroten ti panagsalaknibsalaknib|nasalakniban -bassit]] a pampanid. Dagiti agar-aramat ti IP ket saanda a mapalubosan anga agurnos kadagitoy a nasalakniban a panid, ngem dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat ket mabalinda (ken kadawyan nga agbalin a [[Wikipedia:Dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat|automatiko a napasingkedan nga agar-aramat]] kalpasan ti uppat nga aldaw)
* Mabalinka nga agusar ti [[Espesial:MergeAccount|naipagtitipon a panagserrek]] tapno makaurnoska kadagiti sabsabali a <span class="plainlinks">[http://wikimediafoundation.org/wiki/Our_projects gangandat]</span> ti Wikimedia.
* [[Espesial:Preferences|Mabalinka nga agusar kadagiti nadumaduma a kakaykayatam]] (a mairaman ti [[WP:Dagiti pirma|pirma]]) ti tungtungam tapno mabaliwan ti langa ken panagkukua iti Wikipedia.
* Makaurnoskanto a saan a maiparang ti IP a pagtaengam, malaksid kadagiti agar-ramat nga adda dagiti karbenganda nga "Checkuser' ngem isuda ket saanda a makaited kadagitoy iti publiko.
* Mabalinka pay ti agusar kadagiti nasaysayaat a ramramit ti panag-urnospanagurnos.
* Mabalinka pay ti agkiddaw wenno mainominado a kas maysa nga [[Wikipedia:Dagiti administrador|administrador]].