Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Agar-aramat:Tarong/panid2"

awan ti pakabuklan ti panagurnos
|Tallo a pugot, natured ti puddot.
 
|Ti kukua masapulan ngem ti pintas saan.
|Ti agkutak, isu't nagitlog.
|Uray kukua a tawiden, no adda la ket naimbag a nakem.
|No adda sabsabong, agaarak dagiti kulibangbang.
|Kugtar ni kabaian, ilot ni kalantangan.
|Purawto ti waken, nangisitto diay kannawyen.
|Anianto pay serbi diay ruot no natayto met diay kabalion?
|Ti kamatis, di agbunga ti mangga.
|Ti utang mabayadan, ngem ti naimbag a nakem saan.
|Ti napili makapili ti kuggangi.
|Nalpas ti ani, awan ti garami.
|Uray naata tay tungo, no maisungrod, sumgedto.
|Naim-imbag ti matay ta malipatanen ngem ti agbiag a maibabain.
|Sasaor banbannog no sabali ti aglamlamot.
|Ti madi a pagbagbagaan agturong iti pagrigatan.
|Ti agmula, agapit.
|Awan libeg a di aglitnaw.
|Di pay naluto ti paria simmagpaw ti karabasa.
|Aluadam no matupraan met la ta rupam.
|Uray isubsubomon, mateppayto laeng.
|No agtudo, matuduan amin a tao.
|Ti kabalio no bulbuloden, ti ngipenna di kitkitaen.
|Ti agsili magasangan, ket ti agiggem ti banga maugingan.
|Awan ti ngumato a dinto bumaba.
|Saanmo a mapadara ti awan darana.
|No awan ti anus, awan ti lamot.
|Matay ti agur-uray, mabiag ti paur-uray.
|No saan a makaammo a nangtaliaw ti naggapuanna, saan a makadanon ti papananna.
|Yanud ti danum ti matmaturog nga udang.
|Perdision bagas, agraman tuyo.
|No ania ti imulam, isu ti apitem.
|same=yes
}}</div>
1,032

nga inur-urnos