Wikipedia:Annuroten ti panagikkat: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

m (Kopia urnos (bassit))
Etiketa: Reverted
 
;{{angkla|S2}} S2. Panaglabsing kadagiti pakaammo a maipanggep ti sibibiag a tattao ken pammadpadakes.
:Dagiti [[WP:Pammadpadakes|pammadpadakes]] ken dagiti aniaman a panaglabsing dagiti pakaammo a maipanggep ti [[WP:BSTDagiti biograpia ti sibibiag a tattao|sibibiag a tattao]].
 
;{{angkla|S3}} S3. Dagiti namindua a naipablaak ken dati a naikkat a pampanid babaen ti annuroten ti panagikkat.
Di ammo nga agar-aramat