Lukatan ti nangruna a menu

Kategoria:Panagtaripato ti CS1: Petsa ken tawen

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agus-usar iti |date= ken |year=. Iti panankaisayangkat ti agkitkita ti petsa a Modulo:Citation/CS1, dagiti nagsinsina a parametro ti |date= ken |year= para iti panangilawlawag ti CITEREF ket saanen a nasken malaksid iti kaso nga ayan ti panagtengngel ti |date= iti umuna ti tawen a numeriko a petsa (YYYY-MM-DD) a ti estilona ket saan a mangsuporta tipanangilawlawag ti CITEREF . Dagiti dakamat nga agusar kaadgiti dua a parametro ket nasken a kitaen ken no mabalin ikkaten ti redundante a parametro ti |year= ken no maitunos, ti parametro ti |date= ket baliwan a manginayon ti panangilawlawag ti CITEREF . Dagiti panid iti daytoy a kategoria inayon laeng koma babaen ti Modulo:Citation/CS1.


Bayat a kaaduan kdagiti mensahe ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket makita dagiti amin nga agbasbasa adda met dagiti agtultuloy a nailemmeng. Dagiti editor nga agkayat a mangkita kadagiti amin a mensahe ti biddut ti CS1|2 ket mabalinda nga ipakita babaen ti panagpabaroda iti bukodda a CSS ti sapasap wenno kudil a mairaman dagiti makita a kodigo dita baba:

.citation-comment {display: inline !important;} /* Ipakita amin a mensahe ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Urayno naikabil daytoy a css, dagiti nadadaan a panid ti cache ti Wikipedia ket mablin a saan a napabaro a mangipakita dagitoy a biddut urayno ti panid ket nailista a kas maysa kadagiti pagsurotan a kategoria. Ti NULLEDIT ket mangresolba daytoy a parikut.

Masapul ti kodigo dita ngato no kayat a makita dagiti mensahe ti kategoria ti panagtaripato:

Kategoria:Panagtaripato ti CS1 (silpo)
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.