Kategoria:Panagtaripato ti CS1: ref=harv

Ti mensahe ti Panagtaripato ti CS1: ref=harv ket saan a maysa a mensahe ti biddut. Saan a nasken nga agtignay dagiti kadawyan nga editor iti daytoy a mensahe. Ti mensahe ken daytoy akategoria ket inus-usar a pagsurotan kadagiti pagariagan dagiti naisangayan a plantilia ti dakamat nga agus-usar iti |ref= nga agraman iti pateg ti harv.

Daytoy ket pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agus-usar iti |ref=harv. Ti parametro ket kasisigud nga ited babaen dagiti plantilia ti CS1, tapno ti |ref=harv ket natalged a maikkat manipud kadagiti plantilia ti dakamat ti CS1 nga awanan iti pannakaapekto ti panagannong.

Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket nasken laeng koma nga inayon babaen ti Modulo:Citation/CS1.


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Pampanid iti kategoria "Panagtaripato ti CS1: ref=harv"

Dagiti sumaganad a 7 a panid ket adda iti daytoy a kategoria, manipud iti 7 a dagup.