Listaan dagiti ili idiay Hapon

administratibo a pannakabingbingay ti Hapon

Ti ili (町; chō wenno machi) ket ti lokal nga administratibo a yunit idiay Hapon. Daytoy ket lokal a publiko a bagi a mairaman ti prepektura (ken wenno sabali dagiti sabali a kapada), siudad (shi), ken purok (mura). Iti heograpia, ti ili ket mailaon iti kaunegan ti prepektura.

Laglagipen nga iti isu met laeng a balikas (町; machi wenno chō) ket naus-usar pay kadagiti nagan dagiti basbassit a rehion, ken kadawyan a paset ti barrio iti maysa a siudad. Daytoy ket tidda idi dagiti basbassit nga ili ket naporma kadagiti ruar ti siudad, ken kanungpalan met laeng a naitipon iti dayta.

Dagiti ili

urnosen
Ili Hapon Prepektura Distrito Kalawa
Nanporo 南幌町 Hokkaido Sorachi 81.36
Naie 奈井江町 Hokkaido Sorachi 88.19
Kamisunagawa 上砂川町 Hokkaido Sorachi 39.98
Yuni 由仁町 Hokkaido Yūbari 133.74
Naganuma 長沼町 Hokkaido Yūbari 168.52
Kuriyama 栗山町 Hokkaido Yūbari 203.93
Tsukigata 月形町 Hokkaido Kabato 150.40
Urausu 浦臼町 Hokkaido Kabato 101.83
Shintotsukawa 新十津川町 Hokkaido Kabato 495.47
Moseushi 妹背牛町 Hokkaido Uryū 48.64
Chippubetsu 秩父別町 Hokkaido Uryū 47.18
Uryū 雨竜町 Hokkaido Uryū 191.15
Hokuryū 北竜町 Hokkaido Uryū 158.70
Numata 沼田町 Hokkaido Uryū 283.35
Tōbetsu 当別町 Hokkaido Ishikari 422.86
Suttsu 寿都町 Hokkaido Suttsu 95.24
Kuromatsunai 黒松内町 Hokkaido Suttsu 345.65
Rankoshi 蘭越町 Hokkaido Isoya 449.78
Niseko ニセコ町 Hokkaido Abuta 197.13
Kimobetsu 喜茂別町 Hokkaido Abuta 189.41
Kyōgoku 京極町 Hokkaido Abuta 231.49
Kutchan 倶知安町 Hokkaido Abuta 261.34
Kyōwa 共和町 Hokkaido Iwanai 304.91
Iwanai 岩内町 Hokkaido Iwanai 70.60
Shakotan 積丹町 Hokkaido Shakotan 238.14
Furubira 古平町 Hokkaido Furubira 188.36
Niki 仁木町 Hokkaido Yoichi 167.96
Yoichi 余市町 Hokkaido Yoichi 140.59
Toyoura 豊浦町 Hokkaido Abuta 233.57
Tōyako 洞爺湖町 Hokkaido Abuta 180.81
Sōbetsu 壮瞥町 Hokkaido Usu 205.01
Shiraoi 白老町 Hokkaido Shiraoi 425.64
Atsuma 厚真町 Hokkaido Yūfutsu 404.61
Abira 安平町 Hokkaido Yūfutsu 237.16
Mukawa むかわ町 Hokkaido Yūfutsu 711.36
Hidaka 日高町 Hokkaido Saru 992.11
Biratori 平取町 Hokkaido Saru 743.09
Niikappu 新冠町 Hokkaido Niikappu 585.81
Urakawa 浦河町 Hokkaido Urakawa 694.26
Samani 様似町 Hokkaido Samani 364.30
Erimo えりも町 Hokkaido Horoizumi 284.00
Shinhidaka 新ひだか町 Hokkaido Hidaka 1,147.55
Matsumae 松前町 Hokkaido Matsumae 293.25
Fukushima 福島町 Hokkaido Matsumae 187.28
Shiriuchi 知内町 Hokkaido Kamiiso 196.75
Kikonai 木古内町 Hokkaido Kamiiso 221.87
Nanae 七飯町 Hokkaido Kameda 216.75
Shikabe 鹿部町 Hokkaido Kayabe 110.64
Mori 森町 Hokkaido Kayabe 368.79
Yakumo 八雲町 Hokkaido Futami 956.02
Oshamambe 長万部町 Hokkaido Yamakoshi 310.76
Esashi 江差町 Hokkaido Hiyama 109.53
Kaminokuni 上ノ国町 Hokkaido Hiyama 547.71
Assabu 厚沢部町 Hokkaido Hiyama 460.58
Otobe 乙部町 Hokkaido Nishi 162.59
Okushiri 奥尻町 Hokkaido Okushiri
Imakane 今金町 Hokkaido Setana 568.25
Setana せたな町 Hokkaido Kudō 638.66
Takasu 鷹栖町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 139.42
Higashikagura 東神楽町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 68.50
Tōma 当麻町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 204.90
Pippu 比布町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 86.90
Aibetsu 愛別町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 250.13
Kamikawa 上川町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 1,049.47
Higashikawa 東川町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 247.30
Biei 美瑛町 Hokkaido Kamikawa (Ishikari) 676.78
Kamifurano 上富良野町 Hokkaido Sorachi 237.10
Nakafurano 中富良野町 Hokkaido Sorachi 108.65
Minamifurano 南富良野町 Hokkaido Sorachi 665.54
Horokanai 幌加内町 Hokkaido Uryū 767.04
Wassamu 和寒町 Hokkaido Kamikawa (Teshio) 225.11
Kenbuchi 剣淵町 Hokkaido Kamikawa (Teshio) 130.99
Shimokawa 下川町 Hokkaido Kamikawa (Teshio) 644.20
Bifuka 美深町 Hokkaido Nakagawa (Teshio) 672.09
Nakagawa 中川町 Hokkaido Nakagawa (Teshio) 594.74
Mashike 増毛町 Hokkaido Mashike 369.71
Obira 小平町 Hokkaido Rumoi 627.22
Tomamae 苫前町 Hokkaido Tomamae 454.60
Haboro 羽幌町 Hokkaido Tomamae 472.65
Enbetsu 遠別町 Hokkaido Teshio 590.80
Teshio 天塩町 Hokkaido Teshio 353.56
Hamatonbetsu 浜頓別町 Hokkaido Esashi 401.64
Nakatonbetsu 中頓別町 Hokkaido Esashi 398.51
Esashi 枝幸町 Hokkaido Esashi 1,115.93
Toyotomi 豊富町 Hokkaido Teshio 520.69
Horonobe 幌延町 Hokkaido Teshio 574.10
Rebun 礼文町 Hokkaido Rebun 81.64
Rishiri 利尻町 Hokkaido Rishiri 76.51
Rishirifuji 利尻富士町 Hokkaido Rishiri 105.61
Bihoro 美幌町 Hokkaido Abashiri 438.41
Tsubetsu 津別町 Hokkaido Abashiri 716.80
Ōzora 大空町 Hokkaido Abashiri 343.66
Shari 斜里町 Hokkaido Shari 737.12
Kiyosato 清里町 Hokkaido Shari 402.76
Koshimizu 小清水町 Hokkaido Shari 286.89
Kunneppu 訓子府町 Hokkaido Tokoro 190.95
Oketo 置戸町 Hokkaido Tokoro 527.27
Saroma 佐呂間町 Hokkaido Tokoro 404.94
Engaru 遠軽町 Hokkaido Monbetsu 1,332.45
Yūbetsu 湧別町 Hokkaido Monbetsu 505.79
Takinoue 滝上町 Hokkaido Monbetsu 766.89
Okoppe 興部町 Hokkaido Monbetsu 362.54
Ōmu 雄武町 Hokkaido Monbetsu 636.86
Otofuke 音更町 Hokkaido Katō 466.02
Shihoro 士幌町 Hokkaido Katō 259.19
Kamishihoro 上士幌町 Hokkaido Katō 694.23
Shikaoi 鹿追町 Hokkaido Katō 402.88
Shintoku 新得町 Hokkaido Kamikawa (Tokachi) 1,063.83
Shimizu 清水町 Hokkaido Kamikawa (Tokachi) 402.25
Memuro 芽室町 Hokkaido Kasai 513.76
Taiki 大樹町 Hokkaido Hiroo 815.68
Hiroo 広尾町 Hokkaido Hiroo 596.54
Makubetsu 幕別町 Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 477.64
Ikeda 池田町 Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 371.79
Toyokoro 豊頃町 Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 536.71
Honbetsu 本別町 Hokkaido Nakagawa (Tokachi) 391.91
Ashoro 足寄町 Hokkaido Ashoro 1,408.04
Rikubetsu 陸別町 Hokkaido Ashoro 608.90
Urahoro 浦幌町 Hokkaido Tokachi 729.85
Kushiro 釧路町 Hokkaido Kushiro 252.66
Akkeshi 厚岸町 Hokkaido Akkeshi 739.26
Hamanaka 浜中町 Hokkaido Akkeshi 423.63
Shibecha 標茶町 Hokkaido Kawakami 1,099.37
Teshikaga 弟子屈町 Hokkaido Kawakami 774.33
Shiranuka 白糠町 Hokkaido Shiranuka 773.53
Betsukai 別海町 Hokkaido Notsuke 1,319.63
Nakashibetsu 中標津町 Hokkaido Shibetsu 684.87
Shibetsu 標津町 Hokkaido Shibetsu 624.68
Rausu 羅臼町 Hokkaido Menashi 397.72
Hiranai 平内町 Aomori Higashitsugaru 217.09
Imabetsu 今別町 Aomori Higashitsugaru 125.27
Sotogahama 外ヶ浜町 Aomori Higashitsugaru 230.29
Ajigasawa 鰺ヶ沢町 Aomori Nishitsugaru 343.08
Fukaura 深浦町 Aomori Nishitsugaru 488.89
Fujisaki 藤崎町 Aomori Minamitsugaru 37.29
Ōwani 大鰐町 Aomori Minamitsugaru 163.43
Itayanagi 板柳町 Aomori Kitatsugaru 41.88
Tsuruta 鶴田町 Aomori Kitatsugaru 46.43
Nakadomari 中泊町 Aomori Kitatsugaru 216.32
Noheji 野辺地町 Aomori Kamikita 81.68
Shichinohe 七戸町 Aomori Kamikita 337.23
Rokunohe 六戸町 Aomori Kamikita 83.89
Yokohama 横浜町 Aomori Kamikita 126.38
Tōhoku 東北町 Aomori Kamikita 326.50
Oirase おいらせ町 Aomori Kamikita 71.96
Ōma 大間町 Aomori Shimokita 52.10
Sannohe 三戸町 Aomori Sannohe 151.79
Gonohe 五戸町 Aomori Sannohe 177.67
Takko 田子町 Aomori Sannohe 241.98
Nanbu 南部町 Aomori Sannohe 153.12
Hashikami 階上町 Aomori Sannohe 94.01
Shizukuishi 雫石町 Iwate Iwate 608.82
Kuzumaki 葛巻町 Iwate Iwate 434.96
Iwate 岩手町 Iwate Iwate 360.46
Shiwa 紫波町 Iwate Shiwa 238.98
Yahaba 矢巾町 Iwate Shiwa 67.32
Nishiwaga 西和賀町 Iwate Waga 590.74
Kanegasaki 金ケ崎町 Iwate Isawa 179.76
Hiraizumi 平泉町 Iwate Nishiiwai 63.39
Sumita 住田町 Iwate Kesen 334.84
Ōtsuchi 大槌町 Iwate Kamihei 200.42
Yamada 山田町 Iwate Shimohei 262.81
Iwaizumi 岩泉町 Iwate Shimohei 992.36
Karumai 軽米町 Iwate Kunohe 245.82
Hirono 洋野町 Iwate Kunohe 302.92
Ichinohe 一戸町 Iwate Ninohe 300.03
Zaō 蔵王町 Miyagi Katta 152.83
Shichikashuku 七ヶ宿町 Miyagi Katta 263.09
Ōgawara 大河原町 Miyagi Shibata 24.99
Murata 村田町 Miyagi Shibata 78.38
Shibata 柴田町 Miyagi Shibata 54.03
Kawasaki 川崎町 Miyagi Shibata 270.77
Marumori 丸森町 Miyagi Igu 273.30
Watari 亘理町 Miyagi Watari 73.60
Yamamoto 山元町 Miyagi Watari 64.58
Matsushima 松島町 Miyagi Miyagi 53.56
Shichigahama 七ヶ浜町 Miyagi Miyagi 13.19
Rifu 利府町 Miyagi Miyagi 44.89
Taiwa 大和町 Miyagi Kurokawa 225.49
Ōsato 大郷町 Miyagi Kurokawa 82.01
Tomiya 富谷町 Miyagi Kurokawa 49.18
Shikama 色麻町 Miyagi Kami 109.28
Kami 加美町 Miyagi Kami 460.67
Wakuya 涌谷町 Miyagi Tōda 82.16
Misato 美里町 Miyagi Tōda 74.90
Onagawa 女川町 Miyagi Oshika 65.35
Minamisanriku 南三陸町 Miyagi Motoyoshi 163.40
Kosaka 小坂町 Akita Kazuno 201.70
Fujisato 藤里町 Akita Yamamoto 282.13
Mitane 三種町 Akita Yamamoto 247.98
Happō 八峰町 Akita Yamamoto 234.14
Gojōme 五城目町 Akita Minamiakita 214.92
Hachirōgata 八郎潟町 Akita Minamiakita 17.00
Ikawa 井川町 Akita Minamiakita 47.95
Misato 美郷町 Akita Senboku 168.34
Ugo 羽後町 Akita Ogachi 230.78
Yamanobe 山辺町 Yamagata Higashimurayama 61.45
Nakayama 中山町 Yamagata Higashimurayama 31.15
Kahoku 河北町 Yamagata Nishimurayama 52.45
Nishikawa 西川町 Yamagata Nishimurayama 393.19
Asahi 朝日町 Yamagata Nishimurayama 196.81
Ōe 大江町 Yamagata Nishimurayama 154.08
Ōishida 大石田町 Yamagata Kitamurayama 79.54
Kaneyama 金山町 Yamagata Mogami 161.67
Mogami 最上町 Yamagata Mogami 330.37
Funagata 舟形町 Yamagata Mogami 119.04
Mamurogawa 真室川町 Yamagata Mogami 374.22
Takahata 高畠町 Yamagata Higashiokitama 180.26
Kawanishi 川西町 Yamagata Higashiokitama 166.60
Oguni 小国町 Yamagata Nishiokitama 737.56
Shirataka 白鷹町 Yamagata Nishiokitama 157.71
Iide 飯豊町 Yamagata Nishiokitama 329.41
Mikawa 三川町 Yamagata Higashitagawa 33.22
Shōnai 庄内町 Yamagata Higashitagawa 249.17
Yuza 遊佐町 Yamagata Akumi 208.39
Koori 桑折町 Fukushima Date 42.97
Kunimi 国見町 Fukushima Date 37.95
Kawamata 川俣町 Fukushima Date 127.70
Kagamiishi 鏡石町 Fukushima Iwase 31.30
Shimogō 下郷町 Fukushima Minamiaizu 317.04
Tadami 只見町 Fukushima Minamiaizu 747.56
Minamiaizu 南会津町 Fukushima Minamiaizu 886.47
Nishiaizu 西会津町 Fukushima Yama 298.18
Bandai 磐梯町 Fukushima Yama 59.77
Inawashiro 猪苗代町 Fukushima Yama 394.85
Aizubange 会津坂下町 Fukushima Kawanuma 91.59
Yanaizu 柳津町 Fukushima Kawanuma 175.82
Mishima 三島町 Fukushima Ōnuma 90.81
Kaneyama 金山町 Fukushima Ōnuma 293.92
Aizumisato 会津美里町 Fukushima Ōnuma 276.33
Yabuki 矢吹町 Fukushima Nishishirakawa 60.40
Tanagura 棚倉町 Fukushima Higashishirakawa 159.93
Yamatsuri 矢祭町 Fukushima Higashishirakawa 118.27
Hanawa 塙町 Fukushima Higashishirakawa 211.41
Ishikawa 石川町 Fukushima Ishikawa 115.71
Asakawa 浅川町 Fukushima Ishikawa 37.43
Furudono 古殿町 Fukushima Ishikawa 163.29
Miharu 三春町 Fukushima Tamura 72.76
Ono 小野町 Fukushima Tamura 125.18
Hirono 広野町 Fukushima Futaba 58.69
Naraha 楢葉町 Fukushima Futaba 103.64
Tomioka 富岡町 Fukushima Futaba 68.39
Ōkuma 大熊町 Fukushima Futaba 78.71
Futaba 双葉町 Fukushima Futaba 51.42
Namie 浪江町 Fukushima Futaba 223.14
Shinchi 新地町 Fukushima Sōma 46.53
Ibaraki 茨城町 Ibaraki Higashiibaraki 121.58
Ōarai 大洗町 Ibaraki Higashiibaraki 23.74
Shirosato 城里町 Ibaraki Higashiibaraki 161.80
Daigo 大子町 Ibaraki Kuji 325.76
Ami 阿見町 Ibaraki Inashiki 71.40
Kawachi 河内町 Ibaraki Inashiki 44.30
Yachiyo 八千代町 Ibaraki Yūki 58.99
Goka 五霞町 Ibaraki Sashima 23.11
Sakai 境町 Ibaraki Sashima 46.59
Tone 利根町 Ibaraki Kitasōma 24.90
Kaminokawa 上三川町 Tochigi Kawachi 54.39
Mashiko 益子町 Tochigi Haga 89.40
Motegi 茂木町 Tochigi Haga 172.69
Ichikai 市貝町 Tochigi Haga 64.25
Haga 芳賀町 Tochigi Haga 70.16
Mibu 壬生町 Tochigi Shimotsuga 61.06
Nogi 野木町 Tochigi Shimotsuga 30.26
Shioya 塩谷町 Tochigi Shioya 176.06
Takanezawa 高根沢町 Tochigi Shioya 70.87
Nasu 那須町 Tochigi Nasu 372.34
Nakagawa 那珂川町 Tochigi Nasu 192.78
Yoshioka 吉岡町 Gunma Kitagunma 20.46
Kanna 神流町 Gunma Tano 114.60
Shimonita 下仁田町 Gunma Kanra 188.38
Kanra 甘楽町 Gunma Kanra 58.61
Nakanojō 中之条町 Gunma Agatsuma 439.28
Naganohara 長野原町 Gunma Agatsuma 133.85
Kusatsu 草津町 Gunma Agatsuma 49.75
Higashiagatsuma 東吾妻町 Gunma Agatsuma 253.91
Minakami みなかみ町 Gunma Tone 781.08
Tamamura 玉村町 Gunma Sawa 25.78
Itakura 板倉町 Gunma Ōra 41.86
Meiwa 明和町 Gunma Ōra 19.64
Chiyoda 千代田町 Gunma Ōra 21.73
Ōizumi 大泉町 Gunma Ōra 18.03
Ōra 邑楽町 Gunma Ōra 31.11
Ina 伊奈町 Saitama Kitaadachi 14.79
Miyoshi 三芳町 Saitama Iruma 15.33
Moroyama 毛呂山町 Saitama Iruma 34.07
Ogose 越生町 Saitama Iruma 40.39
Namegawa 滑川町 Saitama Hiki 29.68
Ranzan 嵐山町 Saitama Hiki 29.92
Ogawa 小川町 Saitama Hiki 60.36
Kawajima 川島町 Saitama Hiki 41.63
Yoshimi 吉見町 Saitama Hiki 38.64
Hatoyama 鳩山町 Saitama Hiki 25.73
Tokigawa ときがわ町 Saitama Hiki 55.90
Yokoze 横瀬町 Saitama Chichibu 49.36
Minano 皆野町 Saitama Chichibu 63.74
Nagatoro 長瀞町 Saitama Chichibu 30.43
Ogano 小鹿野町 Saitama Chichibu 171.26
Misato 美里町 Saitama Kodama 33.41
Kamikawa 神川町 Saitama Kodama 47.40
Kamisato 上里町 Saitama Kodama 29.18
Yorii 寄居町 Saitama Ōsato 64.25
Miyashiro 宮代町 Saitama Minamisaitama 15.95
Sugito 杉戸町 Saitama Kitakatsushika 30.03
Matsubushi 松伏町 Saitama Kitakatsushika 16.20
Shisui 酒々井町 Chiba Inba 19.01
Sakae 栄町 Chiba Inba 32.51
Kōzaki 神崎町 Chiba Katori 19.90
Tako 多古町 Chiba Katori 72.80
Tōnoshō 東庄町 Chiba Katori 46.25
Kujūkuri 九十九里町 Chiba Sanbu 24.45
Shibayama 芝山町 Chiba Sanbu 43.24
Yokoshibahikari 横芝光町 Chiba Sanbu 67.01
Ichinomiya 一宮町 Chiba Chōsei 22.97
Mutsuzawa 睦沢町 Chiba Chōsei 35.59
Shirako 白子町 Chiba Chōsei 27.50
Nagara 長柄町 Chiba Chōsei 47.11
Chōnan 長南町 Chiba Chōsei 65.51
Ōtaki 大多喜町 Chiba Isumi 129.87
Onjuku 御宿町 Chiba Isumi 24.86
Kyonan 鋸南町 Chiba Awa 45.19
Mizuho 瑞穂町 Kanagawa Nishitama 16.85
Hinode 日の出町 Kanagawa Nishitama 28.07
Okutama 奥多摩町 Kanagawa Nishitama 225.53
Ōshima 大島町 Kanagawa (Ōshima) 90.76
Hachijō 八丈町 Kanagawa (Hachijō) 72.21
Hayama 葉山町 Kanagawa Miura 17.04
Samukawa 寒川町 Kanagawa Kōza 13.34
Ōiso 大磯町 Kanagawa Naka 17.18
Ninomiya 二宮町 Kanagawa Naka 9.08
Nakai 中井町 Kanagawa Ashigarakami 19.99
Ōi 大井町 Kanagawa Ashigarakami 14.38
Matsuda 松田町 Kanagawa Ashigarakami 37.75
Yamakita 山北町 Kanagawa Ashigarakami 224.61
Kaisei 開成町 Kanagawa Ashigarakami 6.55
Hakone 箱根町 Kanagawa Ashigarashimo 92.86
Manazuru 真鶴町 Kanagawa Ashigarashimo 7.04
Yugawara 湯河原町 Kanagawa Ashigarashimo 40.97
Seirō 聖籠町 Niigata Kitakanbara 37.58
Tagami 田上町 Niigata Minamikanbara 31.71
Aga 阿賀町 Niigata Higashikanbara 952.89
Izumozaki 出雲崎町 Niigata Santō 44.38
Yuzawa 湯沢町 Niigata Minamiuonuma 357.29
Tsunan 津南町 Niigata Nakauonuma 170.21
Kamiichi 上市町 Toyama Nakaniikawa 236.71
Tateyama 立山町 Toyama Nakaniikawa 307.29
Nyūzen 入善町 Toyama Shimoniikawa 71.25
Asahi 朝日町 Toyama Shimoniikawa 226.30
Kawakita 川北町 Ishikawa Nomi 14.64
Tsubata 津幡町 Ishikawa Kahoku 110.59
Uchinada 内灘町 Ishikawa Kahoku 20.33
Shika 志賀町 Ishikawa Hakui 246.76
Hōdatsushimizu 宝達志水町 Ishikawa Hakui 111.52
Nakanoto 中能登町 Ishikawa Kashima 89.45
Anamizu 穴水町 Ishikawa Hōsu 183.21
Noto 能登町 Ishikawa Hōsu 273.27
Eiheiji 永平寺町 Fukui Yoshida 94.43
Ikeda 池田町 Fukui Imadate 194.65
Minamiechizen 南越前町 Fukui Nanjō 343.69
Echizen 越前町 Fukui Nyū 153.15
Mihama 美浜町 Fukui Mikata 152.34
Takahama 高浜町 Fukui Ōi 72.40
Ōi おおい町 Fukui Ōi 212.19
Wakasa 若狭町 Fukui Mikatakaminaka 178.49
Ichikawamisato 市川三郷町 Yamanashi Nishiyatsushiro 75.18
Hayakawa 早川町 Yamanashi Minamikoma 369.96
Minobu 身延町 Yamanashi Minamikoma 301.98
Nanbu 南部町 Yamanashi Minamikoma 200.87
Fujikawa 富士川町 Yamanashi Minamikoma 112.00
Shōwa 昭和町 Yamanashi Nakakoma 9.08
Nishikatsura 西桂町 Yamanashi Minamitsuru 15.22
Fujikawaguchiko 富士河口湖町 Yamanashi Minamitsuru 158.40
Koumi 小海町 Nagano Minamisaku 114.20
Sakuho 佐久穂町 Nagano Minamisaku 188.15
Karuizawa 軽井沢町 Nagano Kitasaku 156.03
Miyota 御代田町 Nagano Kitasaku 58.79
Tateshina 立科町 Nagano Kitasaku 66.87
Nagawa 長和町 Nagano Chiisagata 183.86
Shimosuwa 下諏訪町 Nagano Suwa 66.87
Fujimi 富士見町 Nagano Suwa 144.76
Tatsuno 辰野町 Nagano Kamiina 169.20
Minowa 箕輪町 Nagano Kamiina 85.91
Iijima 飯島町 Nagano Kamiina 86.96
Matsukawa 松川町 Nagano Shimoina 72.79
Takamori 高森町 Nagano Shimoina 45.36
Anan 阿南町 Nagano Shimoina 123.07
Agematsu 上松町 Nagano Kiso 168.42
Nagiso 南木曽町 Nagano Kiso 215.93
Kiso 木曽町 Nagano Kiso 476.03
Ikeda 池田町 Nagano Kitaazumi 40.16
Sakaki 坂城町 Nagano Hanishina 53.64
Obuse 小布施町 Nagano Kamitakai 19.12
Yamanouchi 山ノ内町 Nagano Shimotakai 265.90
Shinano 信濃町 Nagano Kamiminochi 149.30
Iizuna 飯綱町 Nagano Kamiminochi 75.00
Ginan 岐南町 Gifu Hashima 7.91
Kasamatsu 笠松町 Gifu Hashima 10.30
Yōrō 養老町 Gifu Yōrō 72.29
Tarui 垂井町 Gifu Fuwa 57.09
Sekigahara 関ケ原町 Gifu Fuwa 49.28
Gōdo 神戸町 Gifu Anpachi 18.78
Wanouchi 輪之内町 Gifu Anpachi 22.33
Anpachi 安八町 Gifu Anpachi 18.16
Ibigawa 揖斐川町 Gifu Ibi 803.44
Ōno 大野町 Gifu Ibi 34.20
Ikeda 池田町 Gifu Ibi 38.80
Kitagata 北方町 Gifu Motosu 5.18
Sakahogi 坂祝町 Gifu Kamo 12.87
Tomika 富加町 Gifu Kamo 16.82
Kawabe 川辺町 Gifu Kamo 41.16
Hichisō 七宗町 Gifu Kamo 90.47
Yaotsu 八百津町 Gifu Kamo 128.79
Shirakawa 白川町 Gifu Kamo 237.90
Mitake 御嵩町 Gifu Kani 56.69
Higashiizu 東伊豆町 Shizuoka Kamo 77.86
Kawazu 河津町 Shizuoka Kamo 100.74
Minamiizu 南伊豆町 Shizuoka Kamo 110.49
Matsuzaki 松崎町 Shizuoka Kamo 85.21
Nishiizu 西伊豆町 Shizuoka Kamo 105.54
Kannami 函南町 Shizuoka Tagata 65.16
Shimizu 清水町 Shizuoka Suntō 8.81
Nagaizumi 長泉町 Shizuoka Suntō 26.63
Oyama 小山町 Shizuoka Suntō 135.74
Yoshida 吉田町 Shizuoka Haibara 20.73
Kawanehon 川根本町 Shizuoka Haibara 496.88
Mori 森町 Shizuoka Shūchi 133.91
Tōgō 東郷町 Aichi Aichi 18.03
Toyoyama 豊山町 Aichi Nishikasugai 6.18
Ōguchi 大口町 Aichi Niwa 13.61
Fusō 扶桑町 Aichi Niwa 11.19
Ōharu 大治町 Aichi Ama 6.59
Kanie 蟹江町 Aichi Ama 11.09
Agui 阿久比町 Aichi Chita 23.80
Higashiura 東浦町 Aichi Chita 31.14
Minamichita 南知多町 Aichi Chita 38.37
Mihama 美浜町 Aichi Chita 46.20
Taketoyo, Mihama 武豊町 Aichi Chita 25.92
Kōta 幸田町 Aichi Nukata 56.72
Shitara 設楽町 Aichi Kitashitara 273.94
Tōei 東栄町 Aichi Kitashitara 123.38
Kisosaki 木曽岬町 Mie Kuwana 15.74
Tōin 東員町 Mie Inabe 22.68
Komono 菰野町 Mie Mie 107.01
Asahi 朝日町 Mie Mie 5.99
Kawagoe 川越町 Mie Mie 8.73
Taki 多気町 Mie Taki 103.06
Meiwa 明和町 Mie Taki 41.04
Ōdai 大台町 Mie Taki 362.86
Tamaki 玉城町 Mie Watarai 40.91
Watarai 度会町 Mie Watarai 134.98
Taiki 大紀町 Mie Watarai 233.32
Minamiise 南伊勢町 Mie Watarai 241.89
Kihoku 紀北町 Mie Kitamuro 256.53
Mihama 御浜町 Mie Minamimuro 88.13
Kihō 紀宝町 Mie Minamimuro 79.62
Hino 日野町 Shiga Gamō 117.60
Ryūō 竜王町 Shiga Gamō 44.55
Aishō 愛荘町 Shiga Echi 37.97
Toyosato 豊郷町 Shiga Inukami 7.80
Kōra 甲良町 Shiga Inukami 13.63
Taga 多賀町 Shiga Inukami 135.77
Ōyamazaki 大山崎町 Kyoto Otokuni 5.97
Kumiyama 久御山町 Kyoto Kuse 13.86
Ide 井手町 Kyoto Tsuzuki 18.04
Ujitawara 宇治田原町 Kyoto Tsuzuki 58.16
Kasagi 笠置町 Kyoto Sōraku 23.52
Wazuka 和束町 Kyoto Sōraku 64.93
Seika 精華町 Kyoto Sōraku 25.68
Kyōtamba 京丹波町 Kyoto Funai 303.09
Ine 伊根町 Kyoto Yosa 61.95
Yosano 与謝野町 Kyoto Yosa 108.38
Shimamoto 島本町 Osaka Mishima 16.81
Toyono 豊能町 Osaka Toyono 34.34
Nose 能勢町 Osaka Toyono 98.75
Tadaoka 忠岡町 Osaka Senboku 3.97
Kumatori 熊取町 Osaka Sennan 17.24
Tajiri 田尻町 Osaka Sennan 5.62
Misaki 岬町 Osaka Sennan 49.18
Taishi 太子町 Osaka Minamikawachi 14.17
Kanan 河南町 Osaka Minamikawachi 25.26
Inagawa 猪名川町 Hyōgo Kawabe 90.33
Taka 多可町 Hyōgo Taka 185.19
Inami 稲美町 Hyōgo Kako 34.92
Harima 播磨町 Hyōgo Kako 9.13
Ichikawa 市川町 Hyōgo Kanzaki 82.67
Fukusaki 福崎町 Hyōgo Kanzaki 45.79
Kamikawa 神河町 Hyōgo Kanzaki 202.23
Taishi 太子町 Hyōgo Ibo 22.61
Kamigōri 上郡町 Hyōgo Akō 150.26
Sayō 佐用 Hyōgo Sayō 307.44
Kami 香美町 Hyōgo Mikata 368.77
Shin'onsen 新温泉町 Hyōgo Mikata 241.01
Heguri 平群町 Nara Ikoma 23.90
Sangō 三郷町 Nara Ikoma 8.79
Ikaruga 斑鳩町 Nara Ikoma 14.27
Ando 安堵町 Nara Ikoma 4.31
Kawanishi 川西町 Nara Shiki 5.93
Miyake 三宅町 Nara Shiki 4.06
Tawaramoto 田原本町 Nara Shiki 21.09
Takatori 高取町 Nara Takaichi 25.79
Kanmaki 上牧町 Nara Kitakatsuragi 6.14
Ōji 王寺町 Nara Kitakatsuragi 7.01
Kōryō 広陵町 Nara Kitakatsuragi 16.30
Kawai 河合町 Nara Kitakatsuragi 8.23
Yoshino 吉野町 Nara Yoshino 95.65
Ōyodo 大淀町 Nara Yoshino 38.10
Shimoichi 下市町 Nara Yoshino 61.99
Kimino 紀美野町 Wakayama Kaisō 128.34
Katsuragi かつらぎ町 Wakayama Ito 151.69
Kudoyama 九度山町 Wakayama Ito 44.15
Kōya 高野町 Wakayama Ito 137.03
Yuasa 湯浅町 Wakayama Arida 20.79
Hirogawa 広川町 Wakayama Arida 65.33
Aridagawa 有田川町 Wakayama Arida 351.84
Mihama 美浜町 Wakayama Hidaka 12.77
Hidaka 日高町 Wakayama Hidaka 46.19
Yura 由良町 Wakayama Hidaka 30.94
Inami 印南町 Wakayama Hidaka 113.62
Minabe みなべ町 Wakayama Hidaka 120.28
Hidakagawa 日高川町 Wakayama Hidaka 331.59
Shirahama 白浜町 Wakayama Nishimuro 200.96
Kamitonda 上富田町 Wakayama Nishimuro 57.37
Susami すさみ町 Wakayama Nishimuro 174.46
Nachikatsuura 那智勝浦町 Wakayama Higashimuro 183.31
Taiji 太地町 Wakayama Higashimuro 5.81
Kozagawa 古座川町 Wakayama Higashimuro 294.23
Iwami 岩美町 Tottori Iwami 122.32
Wakasa 若桜町 Tottori Yazu 199.18
Chizu 智頭町 Tottori Yazu 224.70
Yazu 八頭町 Tottori Yazu 206.71
Misasa 三朝町 Tottori Tōhaku 233.52
Yurihama 湯梨浜町 Tottori Tōhaku 77.94
Kotoura 琴浦町 Tottori Tōhaku 139.97
Hokuei 北栄町 Tottori Tōhaku 56.94
Daisen 大山町 Tottori Saihaku 189.83
Nanbu 南部町 Tottori Saihaku 114.03
Hōki 伯耆町 Tottori Saihaku 139.44
Nichinan 日南町 Tottori Hino 340.96
Hino 日野町 Tottori Hino 133.98
Kōfu 江府町 Tottori Hino 124.52
Okuizumo 奥出雲町 Shimane Nita 368.01
Iinan 飯南町 Shimane Iishi 242.88
Kawamoto 川本町 Shimane Ōchi 106.43
Misato 美郷町 Shimane Ōchi 282.92
Ōnan 邑南町 Shimane Ōchi 419.29
Tsuwano 津和野町 Shimane Kanoashi 307.03
Yoshika 吉賀町 Shimane Kanoashi 336.50
Ama 海士町 Shimane Oki 33.43
Nishinoshima 西ノ島町 Shimane Oki 55.95
Okinoshima 隠岐の島町 Shimane Oki 242.83
Wake 和気町 Okayama Wake 144.21
Hayashima 早島町 Okayama Tsukubo 7.62
Satoshō 里庄町 Okayama Asakuchi 12.23
Yakage 矢掛町 Okayama Oda 90.62
Kagamino 鏡野町 Okayama Tomata 419.68
Shōō 勝央町 Okayama Katsuta 54.05
Nagi 奈義町 Okayama Katsuta 69.52
Kumenan 久米南町 Okayama Kume 78.65
Misaki 美咲町 Okayama Kume 232.17
Kibichūō 吉備中央町 Okayama Kaga 268.78
Fuchū 府中町 Hiroshima Aki 10.41
Kaita 海田町 Hiroshima Aki 13.79
Kumano 熊野町 Hiroshima Aki 33.76
Saka 坂町 Hiroshima Aki 15.69
Kitahiroshima 北広島町 Hiroshima Yamagata 646.20
Akiōta 安芸太田町 Hiroshima Yamagata 341.89
Ōsakikamijima 大崎上島町 Hiroshima Toyota 43.11
Sera 世羅町 Hiroshima Sera 278.14
Jinsekikōgen 神石高原町 Hiroshima Jinseki 381.98
Suōōshima 周防大島町 Yamaguchi Ōshima 138.09
Waki 和木町 Yamaguchi Kuga 10.58
Kaminoseki 上関町 Yamaguchi Kumage 34.69
Tabuse 田布施町 Yamaguchi Kumage 50.42
Hirao 平生町 Yamaguchi Kumage 34.58
Abu 阿武町 Yamaguchi Abu 115.95
Katsuura 勝浦町 Tokushima Katsuura 69.83
Kamikatsu 上勝町 Tokushima Katsuura 109.63
Ishii 石井町 Tokushima Myōzai 28.85
Kamiyama 神山町 Tokushima Myōzai 173.30
Naka 那賀町 Tokushima Naka 694.98
Mugi 牟岐町 Tokushima Kaifu 56.56
Minami 美波町 Tokushima Kaifu 140.82
Kaiyō 海陽町 Tokushima Kaifu 327.65
Matsushige 松茂町 Tokushima Itano 14.24
Kitajima 北島町 Tokushima Itano 8.74
Aizumi 藍住町 Tokushima Itano 16.27
Itano 板野町 Tokushima Itano 36.22
Kamiita 上板町 Tokushima Itano 34.58
Tsurugi つるぎ町 Tokushima Mima 194.84
Higashimiyoshi 東みよし町 Tokushima Miyoshi 122.48
Tonoshō 土庄町 Kagawa Shōzu 74.37
Shōdoshima 小豆島町 Kagawa Shōzu 95.59
Miki 三木町 Kagawa Kita
Naoshima 直島町 Kagawa Kagawa 14.22
Utazu 宇多津町 Kagawa Ayauta 8.10
Ayagawa 綾川町 Kagawa Ayauta 109.75
Kotohira 琴平町 Kagawa Nakatado 8.47
Tadotsu 多度津町 Kagawa Nakatado 24.38
Mannō まんのう町 Kagawa Nakatado 194.45
Kamijima 上島町 Ehime Ochi 30.38
Kumakōgen 久万高原町 Ehime Kamiukena 583.69
Masaki 松前町 Ehime Iyo 20.41
Tobe 砥部町 Ehime Iyo 101.59
Uchiko 内子町 Ehime Kita 299.43
Ikata 伊方町 Ehime Nishiuwa 93.98
Kihoku 鬼北町 Ehime Kitauwa 241.88
Matsuno 松野町 Ehime Kitauwa 98.45
Ainan 愛南町 Ehime Minamiuwa 238.98
Tōyō 東洋町 Kōchi Aki 74.06
Nahari 奈半利町 Kōchi Aki 28.36
Tano 田野町 Kōchi Aki 6.53
Yasuda 安田町 Kōchi Aki 52.36
Motoyama 本山町 Kōchi Nagaoka 134.22
Ōtoyo 大豊町 Kōchi Nagaoka 315.06
Tosa 土佐町 Kōchi Tosa 212.13
Ino いの町 Kōchi Agawa 470.97
Niyodogawa 仁淀川町 Kōchi Agawa 333.00
Nakatosa 中土佐町 Kōchi Takaoka 193.28
Sakawa 佐川町 Kōchi Takaoka 100.80
Ochi 越知町 Kōchi Takaoka 111.95
Yusuhara 檮原町 Kōchi Takaoka 236.45
Tsuno 津野町 Kōchi Takaoka 197.85
Shimanto 四万十町 Kōchi Takaoka 642.30
Ōtsuki 大月町 Kōchi Hata 102.94
Mihara 三原村 Kōchi Hata 85.37
Kuroshio 黒潮町 Kōchi Hata 188.58
Nakagawa 那珂川町 Fukuoka Chikushi 74.95
Umi 宇美町 Fukuoka Kasuya 30.21
Sasaguri 篠栗町 Fukuoka Kasuya 38.93
Shime 志免町 Fukuoka Kasuya 8.69
Sue 須恵町 Fukuoka Kasuya 16.31
Shingū 新宮町 Fukuoka Kasuya 18.93
Hisayama 久山町 Fukuoka Kasuya 37.44
Kasuya 粕屋町 Fukuoka Kasuya 14.13
Ashiya 芦屋町 Fukuoka Onga 11.60
Mizumaki 水巻町 Fukuoka Onga 11.01
Okagaki 岡垣町 Fukuoka Onga 48.64
Onga 遠賀町 Fukuoka Onga 22.15
Kotake 小竹町 Fukuoka Kurate 14.18
Kurate 鞍手町 Fukuoka Kurate 35.60
Keisen 桂川町 Fukuoka Kaho 20.14
Chikuzen 筑前町 Fukuoka Asakura 67.10
Tachiarai 大刀洗町 Fukuoka Mii 22.84
Ōki 大木町 Fukuoka Mizuma 18.44
Hirokawa 広川町 Fukuoka Yame 37.94
Kawara 香春町 Fukuoka Tagawa 44.50
Soeda 添田町 Fukuoka Tagawa 132.20
Itoda 糸田町 Fukuoka Tagawa 8.04
Kawasaki 川崎町 Fukuoka Tagawa 36.14
Ōtō 大任町 Fukuoka Tagawa 14.26
Fukuchi 福智町 Fukuoka Tagawa 42.06
Kanda 苅田町 Fukuoka Miyako 48.88
Miyako みやこ町 Fukuoka Miyako 151.34
Yoshitomi 吉富町 Fukuoka Chikujō 5.73
Kōge 上毛町 Fukuoka Chikujō 62.44
Chikujō 築上町 Fukuoka Chikujō 119.61
Yoshinogari 吉野ヶ里町 Saga Kanzaki 43.99
Kiyama 基山町 Saga Miyaki 22.15
Kamimine 上峰町 Saga Miyaki 12.80
Miyaki みやき町 Saga Miyaki 51.92
Genkai 玄海町 Saga Higashimatsuura 35.90
Arita 有田町 Saga Nishimatsuura 65.85
Ōmachi 大町町 Saga Kishima 11.50
Kōhoku 江北町 Saga Kishima 24.49
Shiroishi 白石町 Saga Kishima 99.56
Tara 太良町 Saga Fujitsu 74.30
Nagayo 長与町 Nagasaki Nishisonogi 28.73
Togitsu 時津町 Nagasaki Nishisonogi 20.94
Higashisonogi 東彼杵町 Nagasaki Higashisonogi 74.29
Kawatana 川棚町 Nagasaki Higashisonogi 37.34
Hasami 波佐見町 Nagasaki Higashisonogi 56.00
Ojika 小値賀町 Nagasaki Kitamatsuura 25.53
Saza 佐々町 Nagasaki Kitamatsuura 32.27
Shinkamigotō 新上五島町 Nagasaki Minamimatsuura 213.94
Misato 美里町 Kumamoto Shimomashiki 144.00
Gyokutō 玉東町 Kumamoto Tamana 24.33
Nankan 南関町 Kumamoto Tamana 68.92
Nagasu 長洲町 Kumamoto Tamana 19.43
Nagomi 和水町 Kumamoto Tamana 98.78
Ōzu 大津町 Kumamoto Kikuchi 99.10
Kikuyō 菊陽町 Kumamoto Kikuchi 37.46
Minamioguni 南小国町 Kumamoto Aso 115.90
Oguni 小国町 Kumamoto Aso 136.94
Takamori 高森町 Kumamoto Aso
Mifune 御船町 Kumamoto Kamimashiki 99.03
Kashima 嘉島町 Kumamoto Kamimashiki 16.65
Mashiki 益城町 Kumamoto Kamimashiki 65.68
Kōsa 甲佐町 Kumamoto Kamimashiki 57.93
Yamato 山都町 Kumamoto Kamimashiki 544.67
Hikawa 氷川町 Kumamoto Yatsushiro 33.36
Ashikita 芦北町 Kumamoto Ashikita 233.97
Tsunagi 津奈木町 Kumamoto Ashikita 34.09
Nishiki 錦町 Kumamoto Kuma 85.04
Taragi 多良木町 Kumamoto Kuma 165.86
Yunomae 湯前町 Kumamoto Kuma 48.37
Asagiri あさぎり町 Kumamoto Kuma 159.56
Reihoku 苓北町 Kumamoto Amakusa 67.55
Hiji 日出町 Ōita Hayami 73.33
Kusu 玖珠町 Ōita Kusu 286.51
Kokonoe 九重町 Ōita Kusu 271.37
Mimata 三股町 Miyazaki Kitamorokata 110.02
Takaharu 高原町 Miyazaki Nishimorokata 85.39
Kunitomi 国富町 Miyazaki Higashimorokata 130.63
Aya 綾町 Miyazaki Higashimorokata 95.19
Takanabe 高鍋町 Miyazaki Koyu 43.80
Shintomi 新富町 Miyazaki Koyu 61.53
Kijō 木城町 Miyazaki Koyu 145.96
Kawaminami 川南町 Miyazaki Koyu 90.12
Tsuno 都農町 Miyazaki Koyu 102.11
Kadogawa 門川町 Miyazaki Higashiusuki 120.51
Misato 美郷町 Miyazaki Higashiusuki 448.84
Takachiho 高千穂町 Miyazaki Nishiusuki 237.54
Hinokage 日之影町 Miyazaki Nishiusuki 277.67
Gokase 五ヶ瀬町 Miyazaki Nishiusuki 171.73
Satsuma さつま町 Kagoshima Satsuma 303.90
Nagashima 長島町 Kagoshima Izumi 116.12
Yūsui 湧水町 Kagoshima Aira 144.29
Ōsaki 大崎町 Kagoshima Soo 100.67
Higashikushira 東串良町 Kagoshima Kimotsuki 27.78
Kinkō 錦江町 Kagoshima Kimotsuki 163.19
Minamiōsumi 南大隅町 Kagoshima Kimotsuki 213.54
Kimotsuki 肝付町 Kagoshima Kimotsuki 308.10
Nakatane 中種子町 Kagoshima Kumage 137.82
Minamitane 南種子町 Kagoshima Kumage 110.36
Yakushima 屋久島町 Kagoshima Kumage 540.48
Setouchi 瀬戸内町 Kagoshima Ōshima 239.63
Tatsugō 龍郷町 Kagoshima Ōshima 82.01
Kikai 喜界町 Kagoshima Ōshima 56.97
Tokunoshima 徳之島町 Kagoshima Ōshima 104.92
Amagi 天城町 Kagoshima Ōshima 80.40
Isen 伊仙町 Kagoshima Ōshima 62.71
Wadomari 和泊町 Kagoshima Ōshima 40.39
China 知名町 Kagoshima Ōshima 53.30
Yoron 与論町 Kagoshima Ōshima 20.58
Motobu 本部町 Okinawa Kunigami 54.33
Kin 金武町 Okinawa Kunigami 37.84
Kadena 嘉手納町 Okinawa Nakagami 15.12
Chatan 北谷町 Okinawa Nakagami 13.93
Nishihara 西原町 Okinawa Nakagami 15.90
Yonabaru 与那原町 Okinawa Shimajiri 5.18
Haebaru 南風原町 Okinawa Shimajiri 10.76
Kumejima 久米島町 Okinawa Shimajiri 63.65
Yaese 八重瀬町 Okinawa Shimajiri 26.96
Taketomi 竹富町 Okinawa Yaeyama 334.39
Yonaguni 与那国町 Okinawa Yaeyama 28.96

Kitaen pay

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen

Dagiti akinruar a silpo

urnosen