Lukatan ti nangruna a menu

(iti Ingles)

Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Panagusar

Ti {{en ikono}} ket ti maysa a plantilia a kadawyan a maus-usar a mangibaga kadagiti agbasbasa a ti maysa nga akinruar a silpo ket adda iti maysa a gangganaet a pagsasao (Ingles); awan dagiti nasken a parametro.

Daytoy ket kadawyan a maikabil kalpasan ti akinruar a silpo, ngem saan a pagalagadan daytoy.

Agus-usar ti plantilia iti pormat iti {{Pagsasao ti silpo|en}}, ngem maipabassit babaen ti panagusar iti nagan iti {{en ikono}}, bayat a ti en ket mangirepresenta ti ISO 639-1. Pangngaasi a laglagipen a ti kodigo ti pagsasao ket saan a kankanayon a maitunos kadagiti kodigo ti pagilian (kitaen ti listaan dagiti kodigo ti ISO 3166-1).

Para kadagiti dakamat, usaren ti parametro ti |language= kadagiti nadumaduma a plantilia ti dakamat: ti {{cite web}}, {{cite news}}, {{cite journal}}, kdpy.

Aglaon ti Kategoria:Dagiti plantilia ti ikono ti pagsasao iti maysa a napno a listaan dagiti plantilia a mabalin a mausar.

Palawag ti agar-aramat nga CSS

Mabalin a baliwan dagiti nakastrek nga agar-aramat iti langa nga iparuar ti plantilia babaen ti panagusar iti CSS iti klase ti languageicon. Kas pagarigan, urnosen ti Espesial:MyPage/common.css ken inayon ti span.languageicon { font-weight: bold; }. Nga agresulta a maiparang ti {{en ikono}} a kas ti (iti Ingles) imbes nga (iti Ingles).

Kategoria a mainayon kadagiti artikulo

Dagiti artikulo nga agus-usar iti {{en ikono}} ket automatikoda a mainayon iti Kategoria:Dagiti artikulo nga aglaon kadagiti akinruar a silpo ti pagsasao nga Ingles (2,559).

Dagiti mangsuporta a plantilia

Kitaen pay

Dagiti akinruar a silpo

  • "ISO 639-1 identifier: en". Library of Congress.