Rugby

binglayan nga ay-ayam
(Naibaw-ing manipud iti Rugby football)

Ti rugby ket estilo ti putbol a mangibagbaga kadagiti dua nga agdama nga ay-ayam, ti liga ti rugby ken ti kappon ti rugby. Urayno dagitoy dua ket naisangayanda nga aggidiat kadagiti nadumaduma aporma ti rugby – ti kappon ti rugby ken ti liga ti rugby – ket makibinningayda kadagiti batayan nga alagaden ti ay-ayam, nga isu ti panagala ti bola iti ngatuen ti linia tapno makapuntos ti panagpadas, dagiti alagaden iti tunngal maysa aporma ket adu ti pagiddiatanda.

Ti pagay-ayaman idiay Eskuela ti Rugby nga ayan segun ti sarsarita ti nakaparnuayan ti ay-ayam.

Ti rugby a putbol ket naparang-ay manipud ti bersion ti putbol nga inay-ayam idiay Eskuela ti Rugby ken maysa idi kadagiti nadumaduma a bersion ti putbol nga inay-ayam kadagiti publiko nga eskuela ti Inggles idi las-ud ti maika-19 a siglo.[1]

Dagiti nagibasaranUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Midia a mainaig iti Rugby iti Wikimedia Commons