Tangke

natugutan a nakalsagan a pannakigubatan a lugan
(Naibaw-ing manipud iti Tángke)

Ti tangke ket maysa a natugutan, a nakalsagan a pannakigubatan a lugan a nadesinio para iti sanguanan a linia a pannakigubat a mangitipon ti operasional a mobilidad ken dagiti kapabilidad ti taktikal a panagraut ken panagsalaknib. Ti kapigsa ti panagpaltog ket kadawyan a naited babaen ti dakkel a kalibre a kangrunaan a paltog iti agpupusipos a torreta ken ti sekondario a masinggan, a ti nadagsen a kalasag ken ti aniaman a lugar a mobilidad ket mangited ti panagsalaknib para iti tangke ket dagiti tripulatena, a mangpalubos daytoy a makaaramid kadagiti amin nga obra dagiti nakalsagan a tropa idiay gubatan.[1]

Indiano a T-90 Bhisma nga adda ti reaktibo a kalasag ken ti kadawyan a 125 mm (4.9 in) a nangruna a paltog.

PaammoUrnosen

  1. ^ von Senger ken Etterlin (1960), Dagiti Nakalsagan a Pannakigubatan a Lugan ti Lubong, p.9.

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  •   Midia a mainaig iti Tangke iti Wikimedia Commons