Tattao nga Aklanon

grupo ti etniko iti Filipinas

Ti tattao nga Aklanon ket ti paset ti dakdakkel a grupo ti etnolingguistiko a Bisaya, a mangbukel ti kadakkelan a grupo ti etnolingguistiko a Filipino.

Aklanon
Dagup ti populasion
500,000-1,000,000 (karkulo) nga agraman iti tinawid nga Akeanon
Dagiti rehion nga agraman kadagiti adu a populasion
 Filipinas:
Aklan
Panay; Metro Manila, Mindanao, Romblon
-----
 Estados Unidos
-----
Sangalubongan
Sasao
Sasao a Filipino (Aklanon, Malaynon, Ati, Hiligaynon, Kinaray-a, Tagalog), Pagsasao nga Ingles
Relihion
Kaaduan a Romano Katolisismo.
Dagiti pay minoridad Protestantismo, dadduma pay
Dagiti agkakabagian a grupo ti etniko
Dagiti Filipino (Ati, Karay-a, Hiligaynon, Romblomanon, Ratagnon, dadduma a Bisaya), Tattao nga Austronesio

Kitaen pay Urnosen


Dagiti akinruar a silpo Urnosen