Wikipedia:Kiddaw para iti panagikkat

Daytoy a panid pagikabilan para iti lokal a panagkiddaw ti panagikkat ti panid. Sakbay nga agkomentario iti daytoy a panid, pangngaasi a kitaen ti Annuroten ti panagikkat, nangnangruna dagiti alagadan ti panagikkat. Pangngaasi nga ikabil ti plantilia ti {{kiddaw nga ikkaten}} iti panid a kiddawen a maikkat, ken agikabil ti kiddaw ti paset dita baba.

Dagiti artikulo a mabalin para iti nadaras a panagikkat pangngaasi nga usaren ti plantilia ti {{ikkaten}} wenno {{ikkaten|rason}} no ikkan ti rason, ken pangngaasi a saan nga ilista ditoy. (Kitaen pay dagiti kandidato ti nadaras a panagikkat.)

Kiddaw a maikkatUrnosen

Ikabil dagiti kiddawen iti baba iti daytoy a paset.


Kiddaw para iti panagisubli ti naikkat a panidUrnosen

Ikabil dagiti kiddawen ti panagisubli ti naikkat a panid iti baba iti daytoy a paset.