Ti 1724 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Sabado iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

Enero–HunioUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1724 iti Wikimedia Commons