Napili nga artikulo

Ti Doctrina Christiana

Ti Baybayin ket duog a kita ti panagsurat iti Filipinas, sakbay ti panawen dagiti Kastila, daytoy ket kameng ti Brahmic a sinuratan nga inus-usar idi maika-16 a siglo. Nagtultuloy daytoy nga inus-usar idi las-ud ti kolonisasion dagiti Kastila aginggana idi maika-19 a siglo.

Ti balikas a baybay ket nagtaud manipud ti Tagalog ken ti kaibuksilanna iti pagsasao nga Ilokano ket "panangiletra" . Adu idi ti pannakadokumentasionna daytoy babaen dagiti Kastila. Adu pay dagiti agkunkuna a daytoy ket nagtaud manipud ti Alibata, ngem daytoy a nagan ket saan nga husto. Ti sao nga "Alibata" ket inaramid idi babaen ni Paul Rodríguez Verzosa kalpasan ti panagurnosna kadagiti letra iti Arabiko nga abesedario.

Dagiti kabarbaro a sinuratan idiay Filipinas ket naulogan manipud iti Baybayin, ti Hanunó'o, Buhid, Tagbanwa ken Kapampangan a sinuratan.

Ti Baybayin ket maysa kadagiti sangadosena wenno agmaymaysa a sistema ti panagsurat nga inus-usar idiay Abagatan a daya nga Asia, ken ganggani amin kadagitoy ket abugida.

Ammom kadi...

Manipud kadagiti artikulo ditoy Ilokano Wikipedia:

Ni Papa Urbano VII

Napili a ladawan

Panoramiko a ladawan ti Londres manipud ti Bermondsey nga igid ti Karayan Tamesis.
(Dagitoy a napili a ladawan ket makita babaen ti suheto wenno babaen ti pagilian idiay Wikimedia Commons.)

Kakabsat a proyekto

Ibalbalayan ti Pundasion ti Wikimedia ti Wikipedia, ti maysa a di aggangganansia a gunglo a mangibalbalay pay kadagiti nadumaduma a proyekto:

Dadduma a pagsasao ti Wikipedia

Naisurat daytoy a Wikipedia iti Ilokano, ken napartuat idi Oktubre 7, 2005. Adu pay dagiti sabali a magun-od a Wikipedia, makita dita baba dagiti Wikipedia ti Filipinas ken dagiti sumagmamano a kadakkelan.

Pagsasao