Napili nga artikulo

Bantay Everest

Ti Bantay Everest ket isu ti kangatuan a bantay iti Daga. Daytoy ket addaan ti pantok iti 8,848 metro (29,029 kadapan) iti ngato ti pantar ti baybay. Daytoy ket mabirukan idiay Mahalangura a parte ti Himalaya. Ti internasional a pagbeddengan a nagbaetan ti Tsina ken Nepal ket gumay-at ti pudno a puntos ti pantok. Ti bukodna a massif ket mangiraman kadagiti kaarrubana a pantok ti Lhotse, 8,516 metro (27,940 kadapan); Nuptse, 7,855 mwtro (25,771 kadapan); ken Changtse, 7,580 metro (24,870 kadapan).

Idi 1856, ti Nalatak a Trigonometriko a Panagsukimat ti Britaniko nga India ket nangibangon ti immuna a naipablaak a kangato ti Everest, ken ammo dayto idi a kas ti Pantok XV, iti 29,002 kadapan (8,840 metro). Idi 1865, ti Bantay Everest ket naikkan ti opisial a nagan babaen ti Naarian a Kagimongan ti Heograpiko kalpasan ti panangisingasing babaen ni Andrew Waugh, ti Britaniko a Heneral nga agsuksukikamat ti India. Ni Waugh ket ninagananna ti bantay manipud ti sinarunona a puesto, ni Apo George Everest. Urayno dagiti Tibetano ket tinawtawaganda idin ti Everest a kas ti "Chomolungma" kadagiti napalabasen a sigsiglo, ni Waugh ket saanna idi nga ammo daytoy gapu ta ti Nepal ken Tibet ket narikpan idi manipud kadagiti ganganaet a tattao.


Ammom kadi?

Manipud kadagiti artikulo ditoy Ilokano Wikipedia:

Ti Nalatak a Dandanaw

  • ... a ti Nalatak a Dandanaw (nailadawan) ket mangporma ti kadakkelan a grupo dagiti danaw ti nasadiwa a danum iti lubong?
  • ... a ni Euklides ket sapasap a naibagbaga a kas ti "Ama ti Heometria"?
  • ... a ti Nalatak a Bangen ti Raw-ang ket buklen dagiti sumurok a 2,900 nga agmaymaysa a raw-ang ken isu ti kadakkelan a sistema ti koral a raw-ang iti lubong?
  • ... a ti Lagos ket maysa idi a nagan a naited para iti pagtaengan babaen dagiti Portuges a kayatna a sawen ket "dandanaw"?
  • ... a ni Marie Curie ket isu ti immuna a babai a nangabak ti Premio Nobel, is-isu pay ti babai a nangabak ti dua a pagobraan, ken is-isu ti nangabak iti ad-adu ngem maysa a siensia?

Napili a ladawan

London Thames Sunset panorama - Feb 2008.jpg
Panoramiko a ladawan ti Londres manipud ti Bermondsey nga igid ti Karayan Tamesis.
(Dagitoy a napili a ladawan ket makita babaen ti suheto wenno babaen ti pagilian idiay Wikimedia Commons.)

Basaen iti sabali a pagsasao