Ti ammom kadi ket paset ti Ilokano Wikipedia a maipakpakita iti Umuna a Panid manipud kadagiti makaay-ayo ken kinapudno a paset dagiti artikulo, a kas pammadayaw kadagiti mannurat a timmulong a nagpartuat wenno nagurnos kadagitoy nga artikulo para iti panagpasayaat wenno panagparang-ay kadagitoy nga artikulo ken daytoy nga ensiklopedia. No adda maisingasing wenno kayat ti tumulong nga agpabaro wenno agpartuat kadagiti baro nga ammom kadi pangngaasi nga usaren ti tungtungan a panid.

Agdama nga Ammom kadi

Ni John F. Kennedy

  • ... a ni John F. Kennedy (nailadawan) ket isu-isu laeng ti Romaniko Katoliko ken ti nagunggunaan ti Premio Pulitzer a presidente ti Estados Unidos?
  • ... a ti Karayan Amasona ket isu ti kadakkelan a karayan babaen ti panagayus urayno itipon dagiti pito a sumuruno a kadakkelan a karayan ti lubong?
  • ... a ti Nairobi ket napanaganan manipud ti Maasai a balikas ti Enkare Nairobi a maipatarus a kas ti "nalamiis a danum"?
  • ... a ti pagsasao a Bietnamis ket dati idi nga agus-usar ti Insik a pannakaisurat?
  • ... a ti Sanskrito ket isu ti nangruna a liturhiko a pagsasao ti Hinduismo, literario ken eskolar a pagsasao ti Hainismo ken Budismo?
Dadduma pay nga ammom kadi...

No awan ti naipablaak nga ammom kadi iti pormat ti Plantilia:Ammom kadi/Disiembre 3, 2023, ti Plantilia:Ammom kadi/Disiembre 3 dita baba ti maipakita iti Umuna a Panid.

Enero urnosen

Pebrero urnosen

Marso urnosen

Abril urnosen

Mayo urnosen

Hunio urnosen

Hulio urnosen

Agosto urnosen

Septiembre urnosen

Oktubre urnosen

Nobiembre urnosen

Disiembre urnosen