Lukatan ti nangruna a menu

Plantilia:Ammom kadi/Agosto 15

< Plantilia:Ammom kadi
Ni Michelangelo

  • ... a ni Michelangelo (nailadawan) ket natawtawagan pay a kas ti Il Divino ("ti maysa a nasantuan")?
  • ... a ti euro ket isu ti maikadua a kadakkelan a reserba a kuarta ken ti pay maikadua a kaaduan a naikomersio a kuarta iti lubong kalpasan ti doliar ti Estados Unidos?
  • ... a ti Krusada a termino ket naala manipud ti Pranses a termino para iti kapanggepan a panagala ti krus?
  • ... a ni Johann Sebastian Bach ket saan a narugian a nabigbigan a kas maysa a nalatak a kompositor aginggana idi maika-19 a siglo?
  • ... a ni Spiro Agnew ket is-isu laeng ti nagikkat a Bise Presidente ti pakasaritaan ti Estados Unidos gapu kadagiti krima a panagpabasol?