Ti tawen idi 1866 ket kadawyan a tawen a nangrugi iti Lunes iti kalendario a Gregoriano ken ti kadawyan a tawen a nangrugi iti Sabado iti nabunbuntog iti 12 nga aldaw a Kalendario a Huliano.

Naipasngay Urnosen

 
Antonio Luna

Pimmusay Urnosen

Oktubre Urnosen

Nobiembre Urnosen

Dagiti akinruar a silpo Urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1866 iti Wikimedia Commons