Ti 1931 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Huebes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

PebreroUrnosen

MarsoUrnosen

MayoUrnosen

SeptiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ "Obituary: Toni Morrison". BBC News. 6 Agosto 2019. Naala idi 6 Agosto 2019.