Ti 1933 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Domingo iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen