Ti 1981 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Huebes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

MayoUrnosen

HunioUrnosen

AgostoUrnosen

NobiembreUrnosen

PimmusayUrnosen