Alma mater

eskuela wenno unibersidad a nagadalan ti maysa a tao

Ti Alma mater (Latin: alma "managtaraon/naanus", mater "ina"; pl. [masansan a maus-usar] almae matres) ket ti maysa nga alegoriko nga insasao iti Latin para iti unibersidad wenno kolehio. Daytoy ket inus-usar a mangibaga ti eskuela a nagbasaan ti maysa a tao.[1]

Ti estatua ti Alma Mater babaen ni Mario Korbel, iti sumrekan ti Unibersidad ti Havana idiay Kuba.

Sakbay iti moderno a pannakausarna, ti Alma mater ket maysa idi a pammadayaw a titulo iti Latin para kadagiti nadumaduma a diosen nga ina, a naipangpangruna kada Ceres wenno Cybele,[2] ken kalpasanan iti katolisismo para kenni Birhen Maria. Ti taudan iti agdama nga usar ket ti iti pasasao ngao Alma Mater Studiorum ("managimbag nga ina kadagiti panagadal") iti agtultuloy nga agtpatpataray a kaduogan nga unibersidad iti Akinlaud a lubong: ti Unibersidad ti Bologna, a napundar idi 1088. Daytoy ket mainaig iti termino iti alumnus, a mangibagbaga iti nagturpos iti unibersidad, ken ti literal a kaibuksilan ti "maysa a nataraonan."[3]

Dagiti nagibasaran urnosen

  1. ^ "Alma mater" at Dictionary.com. Naala idi Hulio 11, 2011.
  2. ^ Shorter Oxford English Dictionary, 3rd edition
  3. ^ Cresswell, Julia (2010). Oxford Dictionary of Word Origins. Oxford University Press. p. 12. Naala idi 18 Mayo 2015.

Dagiti akinruar a silpo urnosen