Alpabeto

pagalagadan nga agasmang dagiti letra

Ti alpabeto wenno abesedario ket maysa a pagalagadan nga agasmang dagiti letra, kangrunaan a naisurat a tantanda wenno kurdit, a ti tunggal maysa a rukod ti panagbalikas iti maysa a pagsasao, iti agdama wenno iti ugma.

Ti balikas iti Ingles nga "alphabet" ket naggapu iti Katengngaan nga Ingles manipud iti Latin a balikas ti alphabetum.

Dagiti nagibasaran urnosen