Aprodita

diosa ti ayat ken kinapintas iti mitolohia a Griego
Ni Aphrodite.

Ni Aphrodite ket ti diosa ti ayat ken kinapintas iti mitolohia a Griego. Isuna met laeng ni Venus iti mitolohia a Romano.