Sasao a Bisakol

pamilia ti pagsasao idiay Filipinas
(Naibaw-ing manipud iti Bisakol)

Ti sasao a Bisakol (panagtitipon ti balikas manipud iti Bisaya ken Bikol) ket mangibagbaga sasao a transisional iti pamilia ti pagsasao a Tengnga a Filipino, a pagbaetan ti sasao a Bisaya ken sasao a Bikol. Kadawyanda a naidasig a kas sasao a Bisaya nga adu iti impluensia iti Bikol.

Bisakol
Masbate–Sorsogon
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Sorsogon ken Masbate
Lingguistika a pannakaidasigAustronesio
Pannakabingbingay
Glottologmasb1239
Heograpiko a gay-at ti sasao a Bisakol segun ti Ethnologue

Dagitoy a pagsasao ket naisasao idiay Rehion ti Bicol ken mairaman ti Sorsoganon, ti grupo dagiti karuay ti bitla ti Waray ti Sorsogon, iti Tengnga a Sorsogon (Masbate Sorsogon) ken Akin-abagatan a Sorsogon (Waray Sorsogon). Ti naisangayan a dialekto ti Bisakol ket naisasao kadagiti ili ti Akin-abagatan a Sorsogon. Dagita ket dagiti ili ti Matnog, Gubat, Bulan, Irosin, Santa Magdalena, Barcelona ken Bulusan. Dagitoy a sasao a Bisakol ket asideg a kabagian ti Waraywaray a naisasao idiay Akin-amianan a Samar ken naipangpangruna idiay isla ti Maripipi iti Biliran.

Dagiti nagibasaran

urnosen