Bobby Gutierrez

kumakanta nga Ilokano

Maysa ni Bobby Gutierrez kadagiti kangrunaan a kumakanta nga Ilokano. Naawagan pay a kas "Ari dagiti Kumakanta nga Ilokano, kaduetona ken nanagna ni Dolly Manuel, maysa met a kumakanta nga Ilokana. Nakaaramidda iti adu nga album, sumagmamano kadagiti nalatak a kantada ti "Diay Baybay", "Nagsabong Ken Ayat", ken "Dungdunguenkanto".

DiskograpiaUrnosen

 • Agayat Ken Paayat (1969)
 • Ay-ay Pay 'Toy Gasat (1968)
 • Balasang a Nanakman (1969)
 • Bituen ti Agsapa (1970)
 • Daton (1968)
 • 'Diay Baybay (1966)
 • Dungdunguenkanto (1969, kaduana ni Dolly Manuel)
 • Kulibangbang Ken Sabong (1969)
 • Maysa a Bukel (1967)
 • Nagsabong Ken Ayat (1969)
 • Pammalubos (1968)
 • Wen, Bulan (1970)