De facto

Latin a panangisao a kayatna a saoen ket maipapan a kinapudno

Ti De facto ket maysa a Latin a panangisao a ti kayatna a sawen ket "maipapan a kinapudno". Iti kalintegan, kadawyan a ti kayatna a sawen ket "iti pannakasanay ngem saan a nasken nga ikeddeng ti kalintegan" wenno "iti pannakasanay wenno ti kinapudno, ngem saan nga opisial a naipatakder." Kadawyan nga inus-usar daytoy a kaisupadi ti de jure (a kayatna a sawen ket "pakaseknan ti kalintegan") no agiturong kadagiti banag a maipanggep iti kalintegan, panagturay, wenno pamay-an (a kas dagiti pagalagadan) a mabirukan iti kadawyan a padas a kas naaramid wenno naparang-ay ng awan wenno kasupadi ti maysa nga alagaden. No pagtungtongan ti nalintegan a kasasaad, ti de jure ti agpatudon ti makunkuna ti linteg, bayat a ti de facto ti agpatudon ti aramid iti mapaspasamak iti pannakasanay. Napadaan daytoy ken kapadpada iti panangisao a "para dagiti amin a gagara wenno panggep" wenno "iti kinapudno".

Dagiti nagibasaran

urnosen