Dialektiko

pamay-an ti panagirinnason para iti paganamungan ti di pannakitunos

Ti dialektiko ket ti pamay-an ti panagirinnason para iti paganamungan ti di-pagtunosan a daytoy ket sentro idin ti Indiano ken Europeano a pilosopia manipud idi kina-ugma. Ti balikas a dialektiko ket nagtaud idiay taga-ugma a Gresia, ken pinadayegan babaen ni Plato kadagiti Sokratino a dialogo. Ti maipapan ti dialektiko a pamay-an ket maysa a dialogo a nagbaetan ti dua wenno ad-adu a tattao nga agtengtengngel kadagiti naggigiddiat a puntos a panirigan a maipanggep ti maysa a seheto, nga agayat a mangibangon ti kinapudno iti dayta a banag babaen ti dialogo, nga adda kadagiti nairasonanan a di-pagtunosan.[1]

Dagiti nagibasaran

urnosen

Adu pay a mabasbasa

urnosen

Dagiti akinruar a silpo

urnosen