Diplomasia

arte ken panagsanay kadagiti panagaramid ti negosasion

Ti diplomasia (manipud ti Latin diploma, a kayatna saoen ket opisial a dokumento, a daytoy ket naala manen manipud ti Griego δίπλωμα, a kayatna a saoen ket a nakulpi a papel/dokumentot) ket isu ti arte ken panagsanay ti panagtignay kadagiti negosasion a nagbaetan dagiti representatibo dagiti grupo wenno dagiti estado. Daytoy ket kadawyan a mangitudtudo ti sangalubongan a diplomasia, ti panagtignay dagiti sangalubonga a pannakibiang[1] babaen ti mamagkappiaan dagiti propesional a diplomatiko a maipanggep kadagiti banag ti panagkappia, komersio, gubat, ekonomia, kultura, enbironmento ken dagiti Karbengan ti tao. Dagiti sangalubongan a tulagan ket kadawyan apakitinnarusan babaen dagiti diplomatiko sakbay ti panakailagda babaen dagiti nailian a politiko. Iti saan a pormal wenno sosial a kapanunotan, ti diplomasia ket isu ti panangipakat ti sikap tapno makagun-od ti estratehiko a panagtiwan wenno mangbiruk ti kadagiti maawat a maitunos a pakailawlawagan iti maysa a sapasap a karit, ti maysa nga agsamag a ramramit ket ti panangisasao kadagiti sarita ti insao iti maysa a saan a makisinnuppiat, wenno natakneng a pamay-an.

Ti Nagkaykaysa a Pagpagilian, nga adda iti bukodna a sapasap a kuartel idiay Siudad ti New York , ket isu ti kadakkelan nga organisasion ti sangalubongan a diplomatiko.
Ger van Elk, Symmetry of Diplomacy, 1975, Groninger Museum.

Ti eskolar a displina ti diplomatika, a maipanggep ti panagadal kadagiti duog a dokumento, ket nakaala ti naganna ti isu met laeng a taudan, ngem ti moderno a kabuksilanna ket sabali manipud ti aktibidad ti diplomasia.

Dagiti nagibasaran Urnosen

  1. ^ Ronald Peter Barston, Moderno a diplomasia, Pearson Education, 2006, p. 1

Adu pay a mabasbasa Urnosen

  • Black, Jeremy. Ti Pakasaritaan ti Diplomasia (Unibersidad ti Chicago a Pagalditan, 2010) ISBN 978-1-86189-696-4
  • Berridge, G. R. Diplomasia: Teoria ken Panagsanay, Maika-3 nga edision, Palgrave, Basingstoke, 2005, ISBN 1-4039-9311-4
  • Cunningham, George. Panagbaniaga ti Panagbalin ti maysa a Diplomatiko: Ti Alagaden kadagiti Karrer iti Sangalubongan a Pannakibinag FPA Global Vision Books 2005, ISBN 0-87124-212-5
  • Dorman, Shawn, ed. Iti Uneg ti Maysa nga Embahada ti Estados Unidos: Kasano nga Agob-obra ti Ganganaet a Serbiso para iti Amerika babaen ti Gunglo ti Ganganaet a Serbiso, Maikadua nga edision Pebrero 2003, ISBN 0-9649488-2-6
  • Callieres, Francois De. Ti Panagsanay ti Diplomasia (1919)

Dagiti akinruar a silpo Urnosen

  Dagiti midia a mainaig iti Diplomasia iti Wikimedia Commons
  Dagiti inadaw a sasao a mainaig iti Diplomasia iti Wikiquote (iti Ingles)