Dagiti mensahe ti sistema

Daytoy ti listaan dagiti mensahe ti sistema a magun-od iti nagan ti espasio ti MediaWiki. Pangngaasi a bisitaen ti Lokalisasion ti MediaWiki ken translatewiki.net no kayatmo ti agparawad kadagiti sapasap a panagipatarus ti MediaWiki.
Dagiti mensahe ti sistema
Umuna a panidNapalabas a panidSumaruno a panidMaudi a panid
Nagan Kasisigud a teksto ti mensahe
Agdama a teksto ti mensahe
1movedto2 (tungtungan) (Ipatarus) moved [[$1]] to [[$2]]
inyalis ti [[$1]] idiay [[$2]]
1movedto2_redir (tungtungan) (Ipatarus) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
inyalis ti [[$1]] idiay [[$2]] a naituon ti maysa a baw-ing
3d (tungtungan) (Ipatarus) 3D
3d-badge-text (tungtungan) (Ipatarus) 3D
3d-desc (tungtungan) (Ipatarus) Provides support for 3D file formats
3d-nopatent (tungtungan) (Ipatarus) None selected
3d-patent (tungtungan) (Ipatarus) Patent permissions:
3d-patents (tungtungan) (Ipatarus) -
3d-thumb-placeholder (tungtungan) (Ipatarus) Loading thumbnail...
about (tungtungan) (Ipatarus) Maipanggep
aboutpage (tungtungan) (Ipatarus) Project:Maipanggep
aboutsite (tungtungan) (Ipatarus) Maipanggep iti {{SITENAME}}
abusefilter (tungtungan) (Ipatarus) Panangasiwa ti sagat ti panagabuso
abusefilter-accountreserved (tungtungan) (Ipatarus) Daytoy a nagan ti pakabilangan ket nailasin para iti panagusar ti sagat ti panagabuso.
abusefilter-action-block (tungtungan) (Ipatarus) Serraan
abusefilter-action-blockautopromote (tungtungan) (Ipatarus) Serraan ti automatiko a panangipangato
abusefilter-action-degroup (tungtungan) (Ipatarus) Ikkaten manipud kadagiti grupo
abusefilter-action-disallow (tungtungan) (Ipatarus) Saan a palubosan
abusefilter-action-rangeblock (tungtungan) (Ipatarus) Sakup a serra
abusefilter-action-tag (tungtungan) (Ipatarus) Etiketa
abusefilter-action-throttle (tungtungan) (Ipatarus) Pabuntogen
abusefilter-action-warn (tungtungan) (Ipatarus) Pakdaaran
abusefilter-add (tungtungan) (Ipatarus) Adding abuse filter
abusefilter-autopromote-blocked (tungtungan) (Ipatarus) Daytoy a tignay ket automatiko a nainaganan a makadangran, ken saanen a naipalubos. Iti pay maipatinayon, a kas seguridad a pamay-an, adda gundaway a kanayon mait-ited kadagiti addaan ti pakabilangan a temporario a naukas manipud ti pakabilangam. Ti ababa a deskripsion iti alagaden ti panagabuso nga inaramidmo a naipada ket: $1
abusefilter-block-anon (tungtungan) (Ipatarus) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (tungtungan) (Ipatarus) talk page blocked
abusefilter-block-user (tungtungan) (Ipatarus) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (tungtungan) (Ipatarus) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (tungtungan) (Ipatarus) Daytoy a tignay ket automatiko a nainaganan a makadangran, ken mapawilanka a mangtungpal iti daytoy. Ken iti pay maipatinayon, tapno masalakniban ti {{SITENAME}}, ti pakabilangam ken amin dagiti nairaman nga IP nga adresmo ket naserraan ti panagurnos. No daytoy ket biddut a napasamak, pangngaasi a kontaken ti administrador. Ti ababa a deskripsion iti alagaden ti pangabuso nga inaramidmo a naipada ket: $1
abusefilter-blocked-domains-actions-header (tungtungan) (Ipatarus) Actions
abusefilter-blocked-domains-add-explanation (tungtungan) (Ipatarus) Here you can add a domain to the list of blocked domains.
abusefilter-blocked-domains-add-heading (tungtungan) (Ipatarus) Add a new blocked domain
abusefilter-blocked-domains-add-submit (tungtungan) (Ipatarus) Submit
abusefilter-blocked-domains-addedby-header (tungtungan) (Ipatarus) Added by
abusefilter-blocked-domains-attempted (tungtungan) (Ipatarus) The text you wanted to publish was blocked by our filter. The following domain is blocked from being added: $1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directly (tungtungan) (Ipatarus) Create or modify what external domains are blocked from being linked must be done through [[Special:BlockedExternalDomains|the special page]].
abusefilter-blocked-domains-domain (tungtungan) (Ipatarus) Domain to block, such as wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-added-comment (tungtungan) (Ipatarus) Add blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-domain-header (tungtungan) (Ipatarus) Domain
abusefilter-blocked-domains-domain-removed-comment (tungtungan) (Ipatarus) Remove blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-intro (tungtungan) (Ipatarus) External links matching this list will be blocked when added to a page. These domains are stored in [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]].
abusefilter-blocked-domains-invalid-entry (tungtungan) (Ipatarus) Entry $1 in JSON is invalid - it should be an object with 'domain' and 'notes' fields only, both being strings
abusefilter-blocked-domains-json-error (tungtungan) (Ipatarus) JSON should be an array
abusefilter-blocked-domains-notes (tungtungan) (Ipatarus) Notes
abusefilter-blocked-domains-notes-header (tungtungan) (Ipatarus) Notes
abusefilter-blocked-domains-notif-body (tungtungan) (Ipatarus) You added a link to the domain <strong>$1</strong> which is forbidden from being used on this site. Please remove or replace it with a different URL.
abusefilter-blocked-domains-notif-review-link (tungtungan) (Ipatarus) Review link
abusefilter-blocked-domains-remove (tungtungan) (Ipatarus) remove
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initial (tungtungan) (Ipatarus) On this page you can remove a blocked domain
abusefilter-blocked-domains-remove-reason (tungtungan) (Ipatarus) Reason
Umuna a panidNapalabas a panidSumaruno a panidMaudi a panid