Listaan dagiti papeles nga addaan kadagiti duplikado

Daytoy ket listaan dagiti papeles a ti kaudian unay a bersion ti papeles ket duplikado ti kaudian unay a bersion iti sabali a papeles. Dagiti laeng lokal a papeles ti maikeddeng.

Ti sumaganad a datos ket naidulin, ken naudi a napabaro idi 09:35, 2 Hulio 2022. Ti kaadu kadagiti 5,000 a nagbanagan ket magun-od iti pagidulinan.

Awan dagiti nagbanagan daytoy a reporta.