Listaan ti papeles

Daytoy nga espesial a panid ket agiparang kadagiti amin a naikarga a papeles.

Listaan ti papeles
Petsa Nagan Bassit a ladawan Kadakkel Agar-aramat Deskripsion
Awan dagiti nagbanagan