Ili

pagtaengan a dakdakkel ngem ti maysa a purok ngem basbassit ngem iti maysa a siudad

Ti maysa nga ili ket ti agpakatengnga ti kadakkelna a pagtaengan ti tao. Dagiti ili ket kadawyanda a dakdakkel ngem dagiti purok ngem basbassit ngem dagiti siudad, ngem ti kriteria a mangbukel kaniada ket adu ti pagdumadumaanda kadagiti nadumaduma a parte iti lubong.

Viljandi (Estonia)

Dagiti nagibasaran

urnosen