Isla Cebu

(Naibaw-ing manipud iti Isla ti Cebu)

Ti Isla ti Cebu ket maysa nga isla iti Filipinas. Isu ti kangrunaan nga isla iti probinsia ti Cebu nga agatiddog iti 225 a kilometro (140 milia) manipud amianan agingga iti abagatan ken napalawlawan iti 167 pay a babbabassit a purpuro a pakairamanan ti Isla ti Mactan, Bantayan, Daanbantayan, Malapascua, Olango, Purpuro ti Camotes ken dadduma pay.