Kasasaad ti panagay-aywan

Ti kasasaad ti panagay-aywan kadagiti grupo ti organismo (kas pagarigan, ti maysa a sebbangan) ket mangipakita no adda pay laeng ti grupo ken no kasanonto nga agbalin nga awanen iti asideg a masakbayan. Adu dagiti masapul a banag iti panangipateg ti kasasaad ti panagay-aywan: saan laeng a dagiti bilang ti natidda a parsua, ngem ti amin nga iyaadu ken ibabassit ti populasion iti panawen, dagiti gatad ti panagballigi iti panagputot, ken dagiti ammo a pangta. Adda dagiti nadumaduma a sistema ti kasasaad ti panagay-aywan ken sangalubonganda a naus-usar, adu a pagpagilian, dagiti nalian ken lokal nga agpang ken ti pay panagusar ti agibus.


Dagiti akinruar a silpo

urnosen
  • Agbiruk iti Nalabbasit a Listaan ti IUCN Red
  • IUCN Red List Categories and Criteria Version 3.1
  • "Wildlife Conservation – Initiatives – WWF". World Wildlife Fund. Naala idi 12 Nobiembre 2017.