Kategoria:Abril

Daytoy a kategoria ket para kadagiti agmaymaysa nga aldaw iti Abril, ti bulan ti Abril kadagiti napalabas a tawen, ken dagiti banag a maipanggep iti Abril.