Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: dagiti akinruar a silpo

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagiti parametro nga agtengtengel iti titulo nga aglaon kadagiti silpo ti ruar.

Akinruar a silpo iti |<param>=

Daytoy ket mapasamak no ania man kadagiti agtengtengel ti titulo a parametro ti dakamat ti CS1 wenno CS2 – ti |title=, |chapter=, |publisher=, |work= wenno dagiti ania man a parbo a nagan: ti |journal=, |magazine=, |newspaper=, |periodical= ken |website= – ket agtengngel ti maysa nga akinruar a silpo (URL). Dagiti akinruar a silpo kadagitoy a parametro ket dadaelenda ti metadata ti dakamat ket mabalin a taudan dagiti nadumadumaa mensahe ti biddut.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, ikkaten ti akin-ruar a silpo manipud iti naibaga a parametro. Ikeddeng nga ikabil ti akin-ruar a silpo iti nasaysayaat a maitunos a parametro:

  • para iti |chapter=, ti URL ket mabalin a maitagikua iti |chapter-url=.
  • para kadagiti dadduma a parmetro, mabalin a maitagikua iti |url=.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: dagiti akinruar a silpo.[a]


Dagiti nota urnosen

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.

Pampanid iti kategoria "Dagiti biddut ti CS1: dagiti akinruar a silpo"

Dagiti sumaganad a 9 a panid ket adda iti daytoy a kategoria, manipud iti 9 a dagup.